Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE707

(Επίκουρος Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Διδασκαλία με χρήση του προγράμματος PowerPoint
 • Ανάρτηση πληροφοριών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course
 • Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος
 • Αμεση επικοινωνία με τους διδάσκοντες με e-mail

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα επιλογής Νευροδιαβιβαστές & Συμπεριφορά παρουσιάζει και αναλύει τις σύγχρονες γνώσεις  σχετικά με τις γνωστότερες ενδογενείς νευροδιαβιβαστικές ουσίες και τα εξωγενή αναλόγά τους (σύσταση, κυτταρική δράση, τύποι και γεωγραφία υποδοχέων), καθώς και τις σύγχρονες απόψεις σχετικά με την δράση τους στην εγκεφαλική λειτουργία και γενικότερα στην συμπεριφορά, τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες όσο και κατά την διάρκεια εγκεφαλικών δυσλειτουργιών.

Το μάθημα «Νευροδιαβιβαστές & Συμπεριφορά» είναι μάθημα ειδίκευσης και στηρίζεται στις βασικές γνωσεις που ο/η φοιτητής/τρια έχει αποκτήσει από μαθήματα κορμού, ιδιαίτερα της Φυσιολογίας Ζώων Ι, όπου περιγράφονται οι  βασικές αρχές λειτουργίας του Νευρικού Συστήματος. Οι νέες γνώσεις που θα αποκτηθούν εστιάζονται στους μηχανισμούς δράσης των νευροδιαβιβαστικών μορίων και τον ρόλο των τελευταίων στο σύμπλοκο φαινόμενο της συμπεριφοράς.

Περιεχόμενα 

 1. Βασική θεώρηση του ρόλου των νευροδιαβιβαστών (Νευροδιαβιβαστικά συστήματα & εγκεφαλική λειτουργία, Ελεγχος της κυτταρικής λειτουργίας, Υποδοχείς νευροδιαβιβαστών,  Απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών)
 2. Νευροδιαβιβαστές και συναπτική λειτουργία (Βασική φαρμακολογία και δράσεις εξωγενών ουσιών, Ακετυλοχολίνη, Ντοπαμίνη, Νοραδρεναλίνη. 5-Υδρόξυτρυπταμίνη (Σεροτονίνη), Διεγερτικά αμινοξέα. Ανασταλτικά αμινοξέα. Πεπτίδια, Αλλες νευροδιαβιβαστικές ουσίες
 3. Ρόλος νευροδιαβιβαστών σε δυσλειτουργίες του ΚΝΣ (Μελέτη και τροποποίηση της δράσης νευροδιαβιβαστών σε ανθρώπους, Ασθένειες των βασικών γαγγλίων, Οι επιληψίες, Η σχιζοφρένεια, Η ασθένεια Alzheimer, Αγχος (Anxiety), Κατάθλιψη, Πόνος και αναλγησία
 4. Νευροδιαβιβαστές και συμπεριφορά (Υπνος και εγρήγορση, Εξάρτηση και κατάχρηση φαρμακευτικών ουσιών

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές γνωρίζουν και κατανοούν τους κυτταρικούς μηχανισμούς της συμπεριφοράς, συνδέουν τις δράσεις συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστικών ουσιών με γενικότερες βιολογικές διεργασίες, γνωρίζουν και αναλύουν τον ρόλο της βασικής έρευνας και των σχετικών εφαρμογών που προκύπτουν στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών και φαρμακολογικών προσεγγίσεων.
Οι φοιτητές αποκτούν την δυνατότητα να συνδυάζουν πληροφορίες προερχόμενες από βασική (in vitro, in vivo) και κλινική έρευνα, να συγκρίνουν και να αξιολογούν τα ερευνητικά αποτελέσματα και συνεπεία αυτού να εκτιμούν και να αναλύουν την σχετική βαρύτητα τους.
Εξοικειώνονται με τον σχεδιασμό επιστημονικής έρευνας και την σύνθεση της πληροφορίας μέσω της επιλογής, κατόπιν συνεργασίας φοιτητή και διδάσκοντα, θέματος για εκπόνηση βιβλιογραφικής έρευνας πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα που παρουσιάστηκαν κατά την διδασκαλία. Επιπλέον με την εκπόνηση της εργασίας αυτής αποκτούν εμπειρία στην οργάνωση γραπτών εργασιών και/ή στις προφορικές παρουσιάσεις .

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός έργων
 • Ασκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 70
 • Εκπόνηση ατομικής βιβλιογραφικής μελέτης (project): 30

Σύνολο Μαθήματος: 100

Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Μέσος όρος τριών γραπτών τεστς (65%) που περιλαμβάνουν:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης

ΙΙ. Συγγραφή και παρουσίαση ατομικής Βιβλιογραφικής Εργασίας(35%)

Κριτήρια αξιολόγησης: Αναφέρονται κατ’ετος στην πρώτη διάλεξη του μαθήματος και επαναλαμβάνονται κατά την διάρκεια των μαθημάτων εφόσον κριθεί απαραίτητο. Βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα του μαθήματος (e-course)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Βιβλίο. Προτείνεται για δωρεάν διανομή ένα εκ των
 1. Νευροεπιστήμη της Συμπεριφοράς, Γ. Παναγής, Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης
 2. Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά*, E.R. Kandel., J. H. Schwartz & T.M. Jessel, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (*το σύγγραμμα αυτό είναι πολύ εκτεταμένο σε σχέση με τα περιεχόμενα του μαθήματος)
 • Σύσταση πολλαπλής βιβλιογραφίας: τα βιβλία διατίθενται στην Παν/κη Βιβλιοθήκη και σε ηλεκτρονική μορφή,
 1. Neurotransmitters, Drugs and Brain Function, Edited by RA Webster,
  Editions Wiley, 2001
 2. Molecular Neuropharmacology, A Foundation for Clinical Neuroscience, 2nd Ed., Nestler EJ, Hyman SE, Malenca RC, 2009, Editions McGraw-Hill, USA
 3. Molecular Neuropharmacology, Strategies and Methods, edited by Schousboe A and Brauner-Osborne H, 2004, Editions Humana Press
 4. Cellular and Molecular Neurophysiology, 3rd edition, C. Hammond,
  Academic Press 2008 (now Elsevier)
 • Σύσταση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=365)
 • Σύσταση εργασιών ανασκόπησης (reviews) οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου

Προαπαιτούμενα μαθήματα