Λήψη και Βαθμός Πτυχίου

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν:

  1. έχει εγγραφεί σε τουλάχιστον 10 διδακτικά εξάμηνα
  2. έχει εξεταστεί επιτυχώς (με προβιβάσιμο βαθμό) σε μαθήματα που να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 300 ECTS.
  3. ο βαθμός πτυχίου εκφράζεται σε κλίμακα 5-10 με προσέγγιση εκατοστού. Για τον υπολογισμό του, πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με το συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι:

  • 1.5 για τα μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες και
  • 2 για τα μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες
  • 5 για τη διπλωματική εργασία

Ο βαθμός του πτυχίου χαρακτηρίζεται ως εξής:

  • ΑPΙΣΤΑ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 8.50 και 10.
  • ΛΙΑN ΚΑΛΩΣ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 6.50 και 8.49.
  • ΚΑΛΩΣ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 5.00 και 6.49.