Εργαστήριο Μικροβιακής Οικολογίας 

Επί κεφαλής Εργαστηρίου: Καραγιάννη Ήρα