Κανονισμός Διπλωματικής Εργασίας

Στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται κατά το τελευταίο έτος των σπουδών. Η επιτυχής διεκπεραίωση της ΔΕ αποτελεί απαραίτητη, ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου.
Η ΔΕ μπορεί να είναι:

  • Πειραματική, διάρκειας δύο εξαμήνων, που ισοδυναμεί με 60 ECTS (48 διδακτικές μονάδες), και
  • Βιβλιογραφική, διάρκειας ενός εξαμήνου και διδακτικού φόρτου 30 ECTS (24 διδακτικές μονάδες).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης έναρξης της εκπόνησης ΔΕ είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει συγκεντρώσει στα οκτώ πρώτα εξάμηνα των σπουδών του (1ο – 8ο):

(α) 161 Δ.Μ. εάν το Ακαδημαϊκό έτος εγγραφής του/της είναι μέχρι και το 2007-08,
(β) 192 ECTS εάν το Ακαδημαϊκό έτος εγγραφής του/της είναι το 2008-09 ή το 2009-10 και
(γ) 192 ECTS εάν το Ακαδημαϊκό έτος εγγραφής του/της είναι από το 2010-11 και μετά.

Επιπλέον, ο κάθε επιβλέπων μπορεί να θέσει ως προϋπόθεση την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων (σχετικών με το ερευνητικό του πεδίο), κατά την κρίση του.