Εργαστήριο Φυσικοχημικών Μελετών 

Επί κεφαλής Εργαστηρίου: Τρογκάνης Αναστάσιος

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου

Το Eργαστήριο καλύπτει την άρτια και εποπτική διδασκαλία και τις ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Δομικής Βιολογίας, Μεταβονομικής, Φυσικοχημικών Μελετών Ενώσεων
Βιολογικού Ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένης και της Ανάλυσης των (όπως βιολογικών υγρών, φυσικών προϊόντων, κ.λπ.).

 • Αναλύσεις εκχυλισμάτων θεραπευτικών φυτών
 • Αναλύσεις οργανικών περιβαλλοντικών παραμέτρων σε εδάφη και επιφανειακά νερά.
 • Αναλύσεις σε πόσιμο νερό σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 83/98.

Έρευνα

Ερευνητικά προγράμματα στη μελέτη βιοδραστικών μορίων απομονωμένων από θεραπευτικά φυτά.

Υποδομές - Τεχνογνωσία

 • Αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή φασματόμετρου μάζας
 • Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή υπεριώδους-ορατού
 • Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης συστοιχίας διόδων με ανιχνευτή UV-Vis
 • Αέριος χρωματογράφος θερμικής εκρόφησης με ανιχνευτή φλόγας ιονισμού
 • Ιοντικός χρωματογράφος
 • Αέριος χρωματογράφος με θερμικό ανιχνευτή αγωγιμότητας
 • Συσκευή μέτρησης ολικού οργανικού άνθρακα
 • Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού

Μέλη εργαστηρίου

Βαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων & Εφαρμογές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651009019
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Οργανική Χημεία και Φυσικοχημικές Εφαρμογές Βιοδραστικών Υπερμοριακών Ενώσεων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651009058
Βαθμίδα: Άλλο
Γνωστικό αντικείμενο: Οργανική Χημεία & Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007348