Μαθήματα Μεταπτυχιακού επιπέδου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7)

 • Ανάλυση Περιβαλλοντικών δεδομένων
 • Αναπαραγωγική Βιολογία Και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
 • Bιολογία Καρκίνου
 • Γενετική Μηχανικη (θεωρία)
 • Γενετική Του Ανθρώπου – Ιατρική Γενετική
 • Γνωστική Νευροεπιστήμη
 • Ενζυμική Βιοτεχνολογια Και Νανοβιοτεχνολογία Θεωρία
 • Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής
 • Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών Κυττάρων
 • Εξέλιξη και Ανάπτυξη – Προοπτικές στην Επιστημονική Έρευνα και την Υγεία
 • Επιλεγμένα Θέματα Γενετικής
 • Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας
 • Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής
 • Εφαρμοσμένη Γενετική (Παλιό μάθημα)
 • H προέλευση και εξάπλωση των επιδημιών
 • Κυτταρική Επικοινωνία Και Σηματοδότηση
 • Μεμβρανική Βιοφυσική
 • Μηχανική Βιοδιεργασιών
 • Μικροβιακή Γενετική
 • Μοριακή Bιολογία Των Αλληλεπιδράσεων Φυτών – Μικροοργανισμών
 • Μοριακή Ιολογία και Εφαρμογές
 • Μοριακή Νευροβιολογία
 • Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά
 • Ο Κοσμος του RNA
 • Βιολογία Μεγάλων Χερσαίων Θηλαστικών
 • Θαλάσσια Bιολογία
 • Ιχθυολογία
 • Λιμνολογία
 • Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης
 • Οικολογία Πεδιου
 • Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτών
 • Περιβαλλοντική Τεχνολογια
 • Περιβαλλοντική Χημεια
 • Πολιτισμική Οικολογία
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Υδρόβιοι Μικροοργανισμοί, από το Γονίδιο στο Οικοσύστημα

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ 7) – σε αντιστοιχία με αυτά που προβλέπονται στο Ενιαίο Πλαίσιο Προσόντων*

Ανάλυση Περιβαλλοντικών δεδομένων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν μάθει πώς να αναλύουν τα περιβαλλοντικά δεδομένα στο σύστημα προγραμματισμού R. Οι φοιτητές θα μάθουν τις βασικές εντολές του R και εντολές διαχείρισης δεδομένων, από vectors και dataframes έως πιο προηγμένα αντικείμενα. Θα χρησιμοποιήσουν τόσο τις ενσωματωμένες όσο και τις εκτεταμένες βιβλιοθήκες του R. Θα ερμηνεύσουν τα δεδομένα μέσω διερευνητικής ανάλυσης και θα εφαρμόσουν σύγχρονα στατιστικά μοντέλα. Επίσης θα μάθουν πώς να ερμηνεύουν την περιβαλλοντική αβεβαιότητα μέσω μοντέλων πιθανότητας. Θα αποκτήσουν και τον τρόπο απεικόνισης των δεδομένων με γραφικά εργαλεία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις γεωγραφικές βάσεις δεδομένων, και τις δυο προσεγγίσεις raster και vector. Μέσα από την εκπόνηση αυτόνομων εργασιών αποκτούν εξειδικευμένες ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένων που βρίσκονται στην πληθώρα online βάσεων δεδομένων.

Αναπαραγωγική Βιολογία Και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στην αναπαραγωγική βιολογία, καθώς και στις εργαστηριακές τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Παράλληλα, θα αναπτύξουν κριτική αντίληψη για θέματα που συνδέονται με την αναπαραγωγική βιολογία, καθώς και τα αίτια και την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Στο μάθημα περιλαμβάνεται εκπόνηση εργασιών που έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό πειραμάτων και την προσέγγιση ερευνητικών ερωτημάτων που αφορούν τη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος, εφοδιάζοντας τον φοιτητή με εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων σχετικών με αυτόν τον τομέα. Έτσι, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον κλινικής πράξης, όπως κέντρα γονιμότητας και μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Bιολογία Καρκίνου

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα, οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στους μηχανισμούς με τους οποίους η απορύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και των μηχανισμών που ελέγχουν τον φυσιολογικό κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση οδηγούν στην εμφάνιση του καρκίνου. Αναπτύσσουν επίσης την κριτική τους αντίληψη στους μοριακούς και κυτταρικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην καρκινογένεση, την εξέλιξη των όγκων και την μετάσταση, καθώς και στην αναγνώριση δυνητικών θεραπευτικών στόχων ενσωματώνοντας γνώσεις βιοχημείας μοριακής γενετικής, κυτταρικής και αναπτυξιακής βιολογίας. Μέσα από την εκπόνηση αυτόνομων εργασιών αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης πειραματικών δεδομένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων και τον σχεδιασμό προσεγγίσεων για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη την ανάπτυξη, τη διάγνωση, και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου.

Γενετική Μηχανικη (θεωρία)

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA και στις βιοτεχνολογικές εφαρμογές στους τομείς της αγροτικής παραγωγής, καθώς και της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.Οι φοιτητές αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη στις τεχνολογίες ανάλυσης γονιδίων και γονιδιωμάτων, καθώς και στις μεθοδολογίες παραγωγής βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η εκπόνηση εργασιών περιλαμβάνει ερωτήματα που οι φοιτητές θα συναντήσουν στην αγροτική παραγωγή, καθώς και στον σχεδιασμό ανθρώπινων φαρμακευτικών προϊόντων και εμβολίων.

Γενετική Του Ανθρώπου – Ιατρική Γενετική

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τους τρόπους κληρονόμησης γενετικών ασθενειών, τους παράγοντες που επηρεάζουν τα πρότυπα κληρονόμησης, την μονογονιδιακή και την πολυπαραγοντική κληρονομικότητα, και τις αρχές της κλινικής γενετικής διάγνωσης. Παράλληλα αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη σε θέματα που αφορούν τους τρόπους κληρονόμησης ενός παθολογικού φαινοτύπου, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση (με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους), καθώς και τους τρόπους εκτίμησης του κινδύνου εμφάνισης γενετικών ασθενειών. Μέσω μιας σειράς αναζήτησης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών, οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν τη δημιουργία ενός γενεαλογικού δένδρου βάσει του οικογενειακού ιστορικού, την πρόγνωση και πρόληψη γενετικών νοσημάτων, καθώς και την παροχή γενετικών συμβουλών και τη γενετική καθοδήγηση.Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον διαγνωστικών εφαρμογών κυτταρογενετικής, αλληλούχισης DNA, γενετικής συμβουλευτικής και διαχείρισης γενετικών ασθενειών.

Γνωστική Νευροεπιστήμη

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στη Γνωστική Νευροεπιστήμη που αποτελεί ένα αναδυόμενο πεδίο το οποίο εστιάζει στην επιστημονική μελέτη του νου και του εγκεφάλου και συνδυάζει τα προηγουμένως χωριστά πεδία της βιολογίας, γνωστικής ψυχολογίας και νευροεπιστήμης. Παράλληλα, θα αναπτύξουν κριτική αντίληψη για θέματα που συνδέονται με την αξιοποίηση των μεθοδολογικών εργαλείων απεικόνισης του ζωντανού εγκεφάλου (ήτοι EEG, MEG, fMRI, PET, TMS) στη διερεύνηση ανθρώπινων γνωστικών λειτουργιών όπως η γλώσσα, η όραση, η μνήμη, οι συνειδητές και ασυνείδητες διαδικασίες, η νοερή απεικόνιση, η αντίληψη, η λήψη αποφάσεων κ.α. οι οποίες ήταν πολύ δύσκολο να μελετηθούν πριν την ανάπτυξη αυτών των τεχνικών. Στο μάθημα περιλαμβάνεται η εκπόνηση εργασιών που έχουν ως αντικείμενο την κριτική ανάγνωση, τη μελέτη και παρουσίαση συναφών επιστημονικών άρθρων αιχμής, εφοδιάζοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον φοιτητή με εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν την αποσαφήνιση ερωτημάτων για τη νευρωνική βάση των γνωστικών λειτουργιών με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών νευροαπεικόνισης σε συνδυασμό με συγκλίνουσες αποδείξεις από μελέτες συμπεριφοράς, εγκεφαλικές βλάβες, μελέτες σε άλλους οργανισμούς και άλλες πηγές. Συνεπώς, με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον ερευνητικής πράξης, όπως σε ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα που εστιάζουν στις νευροεπιστήμες γενικότερα και στη μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου ειδικότερα.

Ενζυμική Βιοτεχνολογία Και Νανοβιοτεχνολογία Θεωρία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές και διεργασίες σε επίπεδο νανοκλίμακας. Μέσω αυτόνομων αλλά και ομαδικών εργασιών, οι φοιτητές αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη στη συμβολή της ενζυμικής βιοτεχνολογίας και της νανοβιοτεχνολογίας στην ανάπτυξη βιοκαταλυτικών και νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων. Αναλύοντας και συνθέτοντας πληροφορίες με τη χρήση μοντέρνων τεχνολογιών αποκτούν την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα παραγωγής προϊόντων και αγαθών (τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών), καθώς και στην ανάπτυξη υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου.

Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα λογισμικού βάσεων δεδομένων, και στην εκμάθηση της γλώσσας Perl και ειδικότερα της BioPerl που αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης προγραμμάτων στο χώρο. Παράλληλα αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη σε θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική και τον τρόπο σχεδιασμού γνωστών βάσεων δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης, καθώς και δίκτυα μοντελοποίησης. Μέσω αυτόνομων εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν την είσοδο και έξοδο δεδομένων στη γλώσσα Perl, την αναπαράσταση και επεξεργασία βιολογικών ακολουθιών, την υλοποίηση αλγορίθμου στοίχισης ακολουθιών, την ανάλυση μικροσυστοιχιώνDNA, και την φυλογενετική ανάλυση.

Εισαγωγή στη Βιολογία των Βλαστικών Κυττάρων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τις διάφορες κατηγορίες πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων, τους παράγοντες και τα γονιδιακά δίκτυα που καθορίζουν την αδιαφοροποίητη κατάσταση («stemness») αλλά και τα σηματοδοτικά μονοπάτια που επάγουν την κατευθυνόμενη διαφοροποίηση προς τις τρεις γενεαλογίες, καθώς και τις εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων (εμβρυονικών και ενηλίκων) στην αναγεννητική ιατρική. Αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη σε θέματα που αφορούντην κατανόηση των μεταγραφικών δικτύων και επιγενετικών παραγόντων που καθορίζουν και ρυθμίζουν το καθεστώς της πολυδυναμίας και του κυτταρικού επαναπρογραμματισμού, και των εφαρμογών που βρίσκουν τα βλαστικά κύτταρα σε πειραματικό και κλινικό επίπεδο. Μέσα από την εκπόνηση αυτόνομων εργασιών αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με την αναγεννητική ικανότητα των ιστών, την αντικατάσταση οργάνων, καθώς και την αντιμετώπιση ασθενειών μέσω της κυτταρικής θεραπείας.

Εργαστήριο Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στις βασικές τεχνικές της βιοτεχνολογίας των ενζύμων και της νανοβιοτεχνολογίας, σε μεθοδολογίες ακινητοποίησης ενζύμων και κυττάρων σε νανοϋλικά και σε οργανωμένες νανοδομές, στη βιοκατάλυση σε μη συμβατικά συστήματα, καθώς και στον σχεδιασμό βιοκαταλυόμενων διεργασιών για την παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων. Μέσα από την εκπόνηση αυτόνομων και ομαδικών εργαστηριακών ασκήσεων αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές και διεργασίες σε επίπεδο νανοκλίμακας.

Επιλεγμένα Θέματα Γενετικής

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν, να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν επιλεγμένα πεδία της γενετικής τα οποία αναλύονται με κλασικές και μοριακές μεθόδους. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν προκειμένου να αξιολογήσουν, να επεξεργαστούν και να επιλύσουν προβλήματα. Ακόμα, θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τους τρόπους με τους οποίους διερευνάται η γενετική βάση στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, με στόχο να αναπτύξουν τη δική τους μεθοδολογική προσέγγιση σε επιστημονικές μελέτες τις οποίες θα κληθούν να διερευνήσουν.

Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στις σύγχρονες τεχνολογίες και ερευνητικές προσεγγίσεις της γενετικής μηχανικής. Αναπτύσσουν κριτική αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται και μεταφέρεται η βασική γνώση της μοριακής βιολογίας και της μοριακής γενετικής στη βαθύτερη έρευνα των βιολογικών μηχανισμών, αλλά και στη δημιουργία περισσότερο εξελιγμένων τεχνολογιών. Μέσω μιας σειράς πειραματικών ασκήσεων και θεωρίας, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη λήψη αποφάσεων και αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν τις εφαρμογές της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DΝΑ και τις σύγχρονες μεθοδολογίες της γενετικής και μοριακής ανάλυσης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να κατανοούν τις λεπτομέρειες σχεδιασμού και ερμηνείας ενός πειράματος στα πλαίσια ενός συναφούς ερευνητικού ή επαγγελματικού (π.χ. διαγνωστικού ή δικανικού) εργαστηρίου, να αντιλαμβάνονται τα αδύναμα σημεία τους, και να προσαρμόζονται αποτελεσματικά σε νέες συνθήκες.

Εφαρμοσμένη Γενετική

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε επιλεγμένα πεδία της γενετικής, όπως η ποσοτική γενετική, η δομική και λειτουργική γονιδιωματική, και η γενετική της συμπεριφοράς και του καρκίνου. Παράλληλα αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη σε θέματα που αφορούν τις εφαρμογές της γενετικής στον άνθρωπο, όπως η φαρμακογενετική, η οικογενετική και ο οικογενειακός προγραμματισμός. Μέσα από αυτό το μάθημα ο φοιτητής εφοδιάζεται με εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν επιλεγμένα πεδία της γενετικής όπως είναι η φύση των συνεχών χαρακτηριστικών και οι εφαρμογές της ποσοτικής γενετικής, η σχέση γονιδίων και συμπεριφοράς, καθώς και οι γενετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την δράση των φαρμάκων.

H προέλευση και εξάπλωση των επιδημιών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ένας φοιτητής (1) θα κατανοεί τις επιδημίες στο οικολογικό και εξελικτικό πλαίσιο (2) θα έχει την ικανότητα να ερμηνεύει επιδημιολογικά δεδομένα (3) θα έχει την ικανότητα να κατασκευάσει μοντέλα επιδημιών (4) θα μπορεί να εφαρμόσει στατιστικά μοντέλα σε επιδημιολογικά δεδομένα (5) θα έχει την ικανότητα να σχεδιάσει στρατηγικά κατά των επιδημιών. Επίσης θα έχει καλύτερη γνώση για εξελικτικές και οικολογικές επιστημονικές προσεγγίσεις σε πρακτικά προβλήματα και θα έχει βελτιωμένες δεξιότητες με γογισμικά πακέτα μοδελοποίησης πληθυσμού.

Κυτταρική Επικοινωνία Και Σηματοδότηση

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στις αρχές της διακυτταρικής επικοινωνίας, και θα έχουν ενισχύσει την κριτική τους αντίληψη ως προς ζητήματα που συνδέονται με την πολυπλοκότητα των συστημάτων σηματοδότησης, καθώς και την αλληλεπίδρασή τους. Μέσα από αυτό το μάθημα ο φοιτητής εφοδιάζεται με εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με την επίδραση θεμελιωδών σηματοδοτικών μονοπατιών στις βιολογικές διεργασίες, καθώς και εφαρμογής εξειδικευμένων μεθοδολογικών προσεγγίσεων μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η επιστημονική γνώση στο πεδίο της διακυτταρικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές παρουσιάζουν εργασίες και συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικά σεμινάρια προσκεκλημένων καθηγητών, αναπτύσσοντας ικανότητες συμμετοχής και εποικοδομητικής κριτικής στη συζήτηση επιστημονικών ερωτημάτων.

Μεμβρανική Βιοφυσική

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στηβιολογία και τη φυσιολογία των κυτταρικών μεμβρανών, και ιδιαίτερα των ιοντικών διαύλων, καθώς και των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των μεμβρανών και των διαύλων τους. Θα έχουν αναπτύξει επίσης την κριτική τους αντίληψη σε θέματα που συνδέονται με τις ιοντικές ισορροπίες και τα μεμβρανικά δυναμικά, καθώς και με τα ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά και τη φαρμακολογία των διαύλων. Μέσα από την εκπόνηση αυτόνομων εργασιών και εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν τις ηλεκτρικές ιδιότητες των μεμβρανών, καθώς και εφαρμογής νόμων και μεθόδων της φυσικής για την μελέτη και περιγραφή των βιολογικών συστημάτων.

Μηχανική Βιοδιεργασιών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στην ανάλυση, τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών. Παράλληλα αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη σε θέματα που αφορούν ισοζύγια μάζας και ενέργειας, κινητική σε βιολογικά συστήματα, είδη και λειτουργίες βιοαντιδραστήρων, και διεργασίες βιοδιαχωρισμών. Μέσω μιας σειράς πειραματικών και υπολογιστικών ασκήσεων, οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν τον σχεδιασμό, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομικοτεχνική ανάλυση βιοδιεργασιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται και αξιοποιούνται βιοδιεργασίες, όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, χημικών και φαρμάκων.

Μικροβιακή Γενετική

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στον μεταβολισμό του προκαρυωτικού DNA, τα χαρακτηριστικά και τη σημασία των πλασμιδίων, την οριζόντια γονιδιακή μεταφορά, καθώς και την αίσθηση απαρτίας και τη διαφοροποίηση στα βακτήρια. Παράλληλα αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη σε θέματα που αφορούν τους μηχανισμούς της γενετικής ποικιλομορφίας στα βακτήρια καθώς και την απόκριση τους σε εξωτερικά ερεθίσματα, και την επιβίωσή τους σε ακραία περιβάλλοντα. Μέσα από την εκπόνηση αυτόνομων ατομικών ή ομαδικών εργασιών αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που συνδέονται με της εφαρμογές της μικροβιακής γενετικής στη βιοτεχνολογία, τη βιομηχανία φαρμάκων και τροφίμων, τη γεωργία και την υγεία.

Μοριακή Bιολογία Των Αλληλεπιδράσεων Φυτών – Μικροοργανισμών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τους μοριακούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τις δια-οργανισμικές αλληλεπιδράσεις, τα είδη αυτών των αλληλεπιδράσεων, τις φυτικές ασθένειες μικροβιακής αιτιολογίας, καθώς και τους μηχανισμούς φυτικής ανοσίας. Παράλληλα αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη σε θέματα που αφορούν την πολυπλοκότητα των διαφόρων ειδών αλληλεπιδράσεων (παρασιτικών, συμβιωτικών και φυτικής ανθεκτικότητας) των φυτών με ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών (βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα), καθώς και των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τις αλληλεπιδράσεις αυτές. Μέσα από αυτό το μάθημα, ο φοιτητής εφοδιάζεται με εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν την συμβατή αλλά και τη μη συμβατή αλληλεπίδραση φυτών – μικροοργανισμών, καθώς και τη μοριακή βάση της αμοιβαίας συμβιωτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ φυτών και μυκήτων, καθώς και μεταξύ φυτών και βακτηρίων.

Μοριακή Ιολογία και Εφαρμογές

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις γενικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των ιών που τους διαφοροποιούν από τους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς καθώς και θα μπορούν να διακρίνουν τις διάφορες ιικές ομάδες μεταξύ τους. Μέσα από την κατανόηση βασικών μηχανισμών που καθορίζουν τις αλληλεπιδράσεις ιών – ξενιστών, θα έρθουν σε επαφή με τις αντιικές αποκρίσεις που έχουν εξελικτικά αναπτυχθεί από την πλευρά των ξενιστικών κυττάρων καθώς και τις αντίστοιχες τακτικές διαφυγής αυτών των αποκρίσεων που έχουν υιοθετήσει οι διάφορες ιικές ομάδες. Η εξοικείωση των φοιτητών με την μοριακή βάση παθογένειας ιογενών λοιμώξεων αποτελεί σημαντικό επιδιωκόμενο στόχο. Έτσι, στο τέλος του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές να είναι σε θέση να συσχετίζουν συγκεκριμένες οικογένειες ιών με σημαντικά ιογενή νοσήματα. Επιπλέον, η διαδραστικότητα του μαθήματος θα ενισχυθεί από την ανάπτυξη ειδικότερων θεμάτων που απορρέουν από την χρήση των ιών (γονιδιακή θεραπεία/ανάπτυξη εμβολίων) από τους ίδιους τους φοιτητές υπό την μορφή προφορικών παρουσιάσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές θα αναπτύξουν την επιστημονική ορολογία και τον επιστημονικό λόγο και θα παροτρυνθούν να αναζητούν τις πιθανές εφαρμογές που μπορεί να προκύψουν μέσα από την μελέτη των μικροοργανισμών.

Μοριακή Νευροβιολογία

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στους μοριακούς μηχανισμούς που ελέγχουν τη γέννηση, τη μετανάστευση και τη διαφοροποίηση των νευρικών κυττάρων, τον σχηματισμό των συνάψεων, την αναγεννητική ικανότητα του νευρικού συστήματος, καθώς και τις λειτουργίες της μάθησης και της μνήμης. Θα έχουν επίσης αναπτύξει την κριτική τους αντίληψη για το ρόλο που διαδραματίζει η αυστηρή χωροχρονική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης για την διαμόρφωση και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, τη σημασία των επιγενετικών μηχανισμών, καθώς και τις πειραματικές προσεγγίσεις μέσα από τις οποίες αποκαλύπτονται αυτοί οι μηχανισμοί.Μέσα από αυτό το μάθημα ο φοιτητής εφοδιάζεται με εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν τη μοριακή βάση νευρολογικών διαταραχών, καθώς και την αναγέννηση και τη λειτουργική αποκατάσταση του νευρικού συστήματος.

Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στους μηχανισμούς δράσης των νευροδιαβιβαστικών μορίων και τον ρόλο τους στην συμπεριφορά, τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες όσο και κατά την διάρκεια εγκεφαλικών δυσλειτουργιών. Μέσω αυτόνομων εργασιών, οι φοιτητές μαθαίνουν να συνδυάζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα από βασικές (in vitro και in vivo) και κλινικές μελέτες, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους αντίληψη σε θέματα που προέρχονται σε θέματα σχετικά με τους νευροδιαβιβαστές και τη σημασία τους για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Αναλύοντας και συνθέτοντας πληροφορίες με τη χρήση μοντέρνων τεχνολογιών αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που συνδέονται με τον ρόλο των νευροδιαβιβαστών στη συμπεριφορά και σε σημαντικές δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, καθώς και με τη συμβολή αυτών των μορίων στην ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών και φαρμακολογικών προσεγγίσεων.

Ο Κοσμος του RNA

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τους μηχανισμούς μέσω των οποίων το RNA επηρεάζει τη βιολογία του κυττάρου, καθώς και για τον ρόλο των μικρών, μη-κωδικών μορίων RNA στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Αναπτύσσουν επίσης την κριτική τους αντίληψη σε θέματα που αφορούν της βασικές αρχές της βιολογίας του RNA, τις πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με αυτό, καθώς και για τις σύγχρονες πειραματικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στο RNA. Μέσω ομαδικών εργασιών, οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν τις νέες γνώσεις στο πεδίο της βιολογίας του RNA, και τη σχέση τους με ανθρώπινες ασθένειες.

Βιολογία Μεγάλων Χερσαίων Θηλαστικών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα διατήρησης και διαχείρισης των μεγάλων χερσαίων θηλαστικών και ιδιαίτερα όσων σχετίζονται και αφορούν αλληλεπιδράσεις με ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, δημόσια υγεία) των παραγόντων που επιδρούν στην διατήρηση ικανοποιητικών πληθυσμιακών επιπέδων τους (προστασία κατάλληλων βιοτόπων, διατήρηση γενετικής ευρωστίας) και των τεχνικών παρακολούθησης και καταγραφής των ειδών στο πεδίο. Μέσω αυτόνομων εργασιών, οι φοιτητές μαθαίνουν να συνδυάζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα από πρόσφατες έρευνες και από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς συμπεριλαμβανομένων της οικολογίας, της γενετικής, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και της διαχείρισης πανίδας, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους αντίληψη σε μια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με την διατήρηση προστατευόμενων ειδών και βιοτόπων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και δυναμικό περιβάλλον μέσω της απαιτούμενης διεπιστημονικής προσέγγισης. Αναλύοντας δεδομένα πεδίου από πραγματικά case studies με τη χρήση ειδικών και σύγχρονων προγραμμάτων ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων αλλά και εξοικείωσης με κλασσικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που συνδέονται με την χρήση βιοτόπου των μεγάλων θηλαστικών, την αλληλεπίδραση τους με ανθρώπινες υποδομές, την αλληλεπίδραση με τομείς τις αγροτικής παραγωγής και την παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης τους. Επιπλέον μέσω της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο πεδίο κατά την διάρκεια εκδρομής σε βιοτόπους μεγάλων θηλαστικών γίνεται εξάσκηση των φοιτητών σε σύγχρονες και κλασσικές τεχνικές καταγραφής της παρουσίας των ειδών όπως camera trapping, καταγραφή βιοδηλωτικών ενδείξεων, λήψη γενετικών δειγμάτων και χρήση πρωτοκόλλων καταγραφής. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές αποκτούν πρακτικές δεξιότητες καταγραφής της παρουσίας των μεγάλων θηλαστικών και εξοικειώνονται με την παρουσία τους καθώς και τις πραγματικές συνθήκες συλλογής δεδομένων στη φύση.

Εξέλιξη και Ανάπτυξη – Προοπτικές στην Επιστημονική Έρευνα και την Υγεία

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν πώς έχουν εξελιχθεί, στην πορεία του χρόνου, οι αναπτυξιακές διεργασίες, από τη δημιουργία των γαμετών μέχρι τη γέννηση ενός οργανισμού. Επιπλέον, θα έχουν κατανοήσει πως διασυνδέονται διαφορετικοί κλάδοι της βιολογίας όπως η αναπτυξιακή βιολογία, η εξέλιξη, η βιολογία των βλαστικών κυττάρων και του καρκίνου και άλλοι. Πιο συγκεκριμένα, θα εξακριβώσουν ποια είναι η προέλευση και πώς διατηρείται το σωματικό πρότυπο στους ζωικούς οργανισμούς, πώς εξελίχθηκαν βασικοί αναπτυξιακοί κυτταρικοί τύποι και δομές, καθώς επίσης και βασικές αναπτυξιακές σηματοδοτικές πορείες και γονίδια. Καθώς το μάθημα διδάσκεται στα Αγγλικά, οι φοιτητές θα αποκτήσουν εξοικείωση με εξειδικευμένη ορολογία και βιβλιογραφία που σχετίζεται με τις βιολογικές επιστήμες, και κυρίως με την ανάπτυξη και την εξέλιξη, και θα αποκτήσουν την ικανότητα να αποτυπώνουν και να εκφράζουν σκέψεις και ιδέες, αναφορικά με τους συγκεκριμένους κλάδους της βιολογικής επιστήμης, στην αγγλική γλώσσα.

Θαλάσσια Bιολογία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στις σύγχρονες τεχνολογίες και ερευνητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της Θαλάσσιας Βιολογίας και Ωκεανογραφίας. Αναπτύσσουν κριτική αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα καθώς και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αβιοτικών, θαλάσσιων βιοκοινωνιών και ανθρωπογενών επιδράσεων. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων , των εργαστηριακών ασκήσεων, όσο και των ασκήσεων πεδίου ο φοιτητής αποκτά εξειδικευμένες δεξιότητες μελέτης των θαλάσσιων βιοκοινωνιών, ανάλυσης και αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία των οργανισμών, τα ενδημικά είδη, τα ξενικά είδη, και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις. Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που αφορά το υδάτινο δυναμικό και το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και την ποιότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Ιχθυολογία

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα, οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο της Ιχθυολογίας, αλλά και σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τους Ιχθύες. Διαμέσου αυτόνομων και ομαδικών εργασιών οι φοιτητές αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη σε θέματα που αφορούν τη βιολογία των ιχθύων, την αλιευτική βιολογία, την προστασία και την εκμετάλλευση. Πεδία τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, όσο και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Ελλάδα λόγω της θέσης της θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες χώρες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο με όρους ποικιλότητας, αλιείας και εκμετάλλευσης ιχθύων. Μέσα από αυτό το μάθημα, ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, όσο και των εργαστηριακών ασκήσεων αποκτά εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με την αλιεία, την υπεραλίευση, την προστασία της πολυπληθέστερης ταξινομικής ομάδας των σπονδυλωτών. Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που αφορά το υδάτινο δυναμικό και το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και την εθνική οικονομία. Οι φοιτητές του τμήματος που παρακολουθούν το μάθημα της Ιχθυολογίας και σε συνδυασμό με άλλα συναφή μαθήματα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την ειδικότητα του Ιχθυολόγου.

Λιμνολογία

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις στη μελέτη καθώς και προστασία λιμναίων και ποτάμιων οικοσυστημάτων. Οι φοιτητές αναπτύσσουν κριτική αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα εσωτερικά υδάτινα οικοσυστήματα σε επίπεδο βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. Εμβαθύνουν στην αλληλεπίδραση, διερευνούν τις ανθρωπογενείς επιδράσεις σε επίπεδο λεκανών απορροής και αναζητούν τρόπους προστασίας. Εκπαιδεύονται στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ποιότητα των υδάτων και αναζητούν τρόπους βελτίωσης των παραμέτρων της. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, των εργαστηριακών ασκήσεων και των ασκήσεων πεδίου αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης και αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με την μελέτη των βιοκοινωνιών, την εκτίμηση της επίδρασης των αβιοτικών παραμέτρων και την αξιολόγηση των ανθρωπογενών επιδράσεων. Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να συμμετέχουν ενεργά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που αφορά το υδάτινο δυναμικό και το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και την εθνική οικονομία.

Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τις οικολογικές και εξελικτικές διεργασίες που συμβαίνουν μέσα στους φυσικούς πληθυσμούς, τα είδη και τις βιοκοινωνίες, καθώς και για τις διεργασίες και τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις κατανομές των ειδών και τα γενετικά χαρακτηριστικά των φυσικών πληθυσμών. Μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες ανάλυσης πρωτογενών δεδομένων και χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών, αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη για την επιλογή των κατάλληλων αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των φυσικών πληθυσμών και στη διατύπωση προτάσεων και δράσεων αντιμετώπισης κινδύνων για τη βιολογική ποικιλότητα.

Οικολογία Πεδίου

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στις τεχνικές και μεθοδολογίες πεδίου καθώς και στην ανάλυση οικολογικών δεδομένων, προς την κατεύθυνση της μελέτης και προστασίας της βιοποικιλότητας. Κατά τη διάρκεια της οκταήμερης άσκησης που πραγματοποιείται στον Πανεπιστημιακό Λαμπριάδειο Σταθμό Πεδίου (ΠΑΛΑΣΕ) στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου, οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες δεξιότητες στον πειραματικό σχεδιασμό πεδίου και στην εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας και τεχνικών παρατήρησης διαφορετικών ομάδων οργανισμών στο πεδίο, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν την κριτική τους αντίληψη για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης και ερμηνείας των οικολογικών δεδομένων.

Οικοφυσιολογία Μεσογειακών Φυτών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτ