Εργαστήριο Νευροανοσολογίας 

Επί κεφαλής Εργαστηρίου: Μιχαηλίδης Θεολόγος

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου

Το εργαστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος ΒΕΤ στο πεδίο της Ανοσολογίας, της Μοριακής Γενετικής, της Κυτταρικής σηματοδότησης, και της Νευροβιολογίας ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα που αφορά στη μελέτη της αλληλεπίδρασης του νευρικού με το ανοσολογικό σύστημα σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο. Η αλληλεπίδραση αυτή επιτρέπει την παράλληλη μελέτη βασικών βιολογικών μηχανισμών σε ιστούς και κύτταρα του νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος και την άντληση και μεταφορά πληροφορίας μεταξύ
των δύο συστημάτων χρησιμοποιώντας σύγχρονες κυτταρικές, μοριακές και γενετικές μεθοδολογίες αιχμής, όπως οι τεχνολογίες ελέγχου διαφορικής έκφρασης, ταυτοποίησης και απομόνωσης γονιδιακών προϊόντων (μικροσυστοιχίες DNA), η ανάλυση πρωτεϊνών σε δυο), η ανάλυση πρωτεϊνών σε δυο διαστάσεις, η φασματοσκοπία μάζας, η κυτταροφωτομετρία ροής, καθώς και η ελεγχόμενη γενετική παρέμβαση με τη χρήση ιϊκών φορέων τελευταίας γενιάς.

Έρευνα

α) Mελέτη μεταγραφικών παραγόντων και των μηχανισμών μέσω των οποίων ελέγχουν τηνελέτη μεταγραφικών παραγόντων και των μηχανισμών μέσω των οποίων ελέγχουν την ωρίμανση των θυμοκυττάρων και την διαφοροποίηση των Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων στην περιφέρεια.

β) Ανάπτυξη διαγονιδιακών μοντέλων ποντικών για τη μελέτη του μηχανισμού δράσης της IFN τύπου Ι στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας και μελέτη των δράσεων της σε Τ λεμφοκύτταρα. Ανάπτυξη εργαλείων για στοχευμένη δράση της IFN τύπου Ι στα Τ λεμφοκύτταρα ποντικών, με στόχο τη βελτίωση της θεραπείας με IFN στο πειραματικό μοντέλο της Σκλήρυνση κατά Πλάκας, την Πειραματική Αυτοάνοση Εγκεφαλομυελίτιδα.

γ) Μελέτη των μοριακών μονοπατιών που ελέγχουν τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και την επιβίωση των νευρικών κυττάρων, καθώς και μηχανισμών απορύθμισης αυτών των διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στην παθοφυσιολογία του νευρικού συστήματος.

δ) Διερεύνηση της δράσης του μονοπατιού IFNγ/CIITA στο νευρικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας ως μοντέλα φυσιολογικά νευρικά βλαστικά κύτταρα απομονωμένα από ενήλικο εγκέφαλο καθώς και νευροβλαστωματικές κυτταρικές σειρές
Εφαρμοσμένη έρευνα.

ε) Διαχωρισμός σπερματοζωαρίων για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προεπιλογής φύλλου σε πρόβατα.

στ) Εξατομικευμένη διαγνωστική προσέγγιση μαθησιακών δυσκολιών

Υποδομές - Τεχνογνωσία

Αίθουσα καλλιεργειών εξοπλισμένη με θάλαμο κάθετης νηματικής ροής, κλίβανο καλλιεργειών, ανάστροφο φθορίζον μικροσκόπιο, Κυτταροδιαχωριστή τύπου FACS, θερμικός κυκλοποιητής για qPCR, λουμινόμετρο, φωτόμετρο ELISAreader, τράπεζα υπεριώδους με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ηλεκτρονικό πεχάμετρο, υδατόλουτρα, αυτόματες πιπέτες, συσκευή semidry μετάφορας πρωτεϊνών, καταψύκτες, καταψύκτης -80οC, αποθήκη υγρού Ν2, στήλη απιονισμού νερού.

Υπηρεσίες σε τρίτους

Παρέχονται υπηρεσίες κυτταρικού διαχωρισμού, FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting)

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)

  1. Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προεπιλογής φύλλου, σε πρόβατα, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του γενετικού κεφαλαίου και της παραγωγικότητας, των αυτόχθονων φυλών υψηλής γενετικής αξίας.
  2. Δημιουργία ολοκληρωμένου μοντέλου πρώιμης διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών/δυσλεξίας