Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ,
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Σχετ:.

-άρθρο 2 παρ. 3 και το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), καθώς και το άρθρο 111 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’)
-απόφαση του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (αρ. συνεδρίασης Συνέλευσης 266/10-5-2019)
-απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Β.Ε.Τ. (αρ. συνεδρίασης Συγκλήτου 1068/ 27-06-2019)


Το Τμήμα Β.Ε.Τ., αναγνωρίζοντας ότι ένας σημαντικός αριθμός των αποφοίτων του κατευθύνονται στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική), έχει φροντίσει να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα σπουδών του όλα τα διδακτικά αντικείμενα τα οποία παρέχουν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για την εξασφάλιση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Με το ΦΕΚ 159/Α΄/1-8-2008 το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών αναγνωρίστηκε ως τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις προσωπικού του κλάδου ΠΕ04 Ειδικότητας Ο4 Βιολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ωστόσο, από το 2010 η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατέστη αναγκαία προϋπόθεση διορισμού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις (Ν.3848/2010, άρθρο 2, παρ.3,β, ΦΕΚ.71/19-05-2010.τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4186/2013, άρθρο 36 παρ.22β και ε, ΦΕΚ193/17-09-2013 τ.Α΄, καθώς και το άρθρο 111 του Ν.4547/2018), το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών χορηγεί υπό προϋποθέσεις πιστοποιητικό Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας σε όσους φοιτητές του παρακολουθούν επιτυχώς συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων.

Διευκρινιστικά,

α) για τους αποφοίτους του Τμήματος εισαγωγής μέχρι και το έτος 2014-2015 η κατοχή του πτυχίου ισοδυναμεί με παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια

β) για αποφοίτους εισαγωγής 2015-16 και εφεξής το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής-Διδακτικής επάρκειας δίδεται υπό όρους, εφόσον οι φοιτητές συγκεντρώσουν 30 ECTS από τον προτεινόμενο κύκλο μαθημάτων παιδαγωγικής-διδακτικής επάρκειας στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του α’ κύκλου.

Τα μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του Παιδαγωγικού-Διδακτικού κύκλου για την απόκτηση Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 βρίσκονται στον ακόλουθο πίνακα:

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2019-2020

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ ΤΜΗΜΑ

ECTS

1ο εξάμηνο

Γενική Βιολογία Ι

Υποχρεωτικό ΒΕΤ

6

2ο εξάμηνο

Γενική Βιολογία ΙΙ

Υποχρεωτικό ΒΕΤ

6

4ο εξάμηνο

Γενική Οικολογία

Υποχρεωτικό ΒΕΤ

6

7ο εξάμηνο

Σχεδιασμός Διδασκαλιών Βιολογίας

Επιλογής ΒΕΤ

4

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ

Επιλογής ΠΤΔΕ

4

Πληροφορική και εκπαίδευση

Επιλογής ΠΤΔΕ

6

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Επιλογής ΠΤΔΕ

6

Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης

Επιλογής Τμ. Φιλοσοφίας

5

Εκπαιδευτική Πολιτική

Επιλογής Τμ. Φιλοσοφίας

5

Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ: Τα κίνητρα στην εκπαίδευση

Επιλογής Τμ. Φιλοσοφίας

5

Φιλοσοφία της παιδείας

Επιλογής Τμ. Φιλοσοφίας

5

Ηθολογία – Βιολογία

Επιλογής ΒΕΤ

4

8ο εξάμηνο

Βιολογία και Επιστημονική Επικοινωνία (αγγλικά)

Επιλογής ΒΕΤ

3

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι

Επιλογής ΠΤΔΕ

5

Συγκριτική Παιδαγωγική

Επιλογής Τμ. Φιλοσοφίας

5

Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών μάθησης

Επιλογής Τμ. Φιλοσοφίας

5

Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών κινήτρων

Επιλογής Τμ. Φιλοσοφίας

5

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Παιδαγωγικές ιδέες και Εκπαίδευση

Επιλογής Τμ. Φιλοσοφίας

5

Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης

Επιλογής Τμ. Φιλοσοφίας

5

Θεωρίες αγωγής και κοινωνικοποίησης: Παιδαγωγική αλληλεπίδραση

Επιλογής Τμ. Φιλοσοφίας

5

 Διευκρινίσεις:

Οι φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής-Διδακτικής επάρκειας οφείλουν να συμπληρώσουν τουλάχιστον 30 ECTS από τον παραπάνω πίνακα.

Ειδικά για τους φοιτητές που διανύουν το 5ο έτος σπουδών κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (επομένως θα έχουν ήδη παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα για τη συγκέντρωση των 300 ECTS για τη λήψη πτυχίου), δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον των 300 ECTS τα μαθήματα που θα τους επιτρέψουν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα 30 ECTS για τη χορήγηση του τίτλου παιδαγωγικής- διδακτικής επάρκειας.

Βρείτε την αίτηση για την διδακτική επάρκεια εδώ.