Επιστημονικές Κατευθύνσεις

Το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και  οργανωμένων Θεματικών-Επιστημονικών Κύκλων, που οδηγούν στη λήψη επιπρόσθετης Βεβαίωσης Παρακολούθησης-πέραν του πτυχίου, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει την προτεινόμενη διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών του κάθε κύκλου. Με τη δυνατότητα αυτή δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο/ κατεύθυνση και να αποκτήσουν ένα επιπλέον πιστοποιητικό προς τεκμηρίωση μιας πιο επικεντρωμένης εκπαίδευσής  . Διευκρινίζεται, ότι η εν λόγω βεβαίωση δεν αντικαθιστά το πτυχίο , του οποίου ο τίτλος παραμένει κοινός για όλους τους αποφοίτους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός από τους ακόλουθους δύο (2) Θεματικούς- Επιστημονικούς Κύκλους:

  1. Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία
  2. Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία.

Τονίζεται, όπως περιγράφηκε  παραπάνω, ότι η επιλογή και παρακολούθηση θεματικού κύκλου δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος.

  Η λήψη της βεβαίωσης ολοκλήρωσης Θεματικού-Επιστημονικού Κύκλου Σπουδών προϋποθέτει τα παρακάτω :

α) παρακολούθηση ικανοποιητικού αριθμού μαθημάτων επιλογής από όσα προτείνει ο συγκεκριμένος Θεματικός-Επιστημονικός κύκλος, ώστε να συγκεντρωθούν τουλάχιστον  30 ECTS συνολικά κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο από τον κύκλο αυτό. Διευκρινίζεται, ότι τα μαθήματα αυτά αποτελούν υπο-ομάδα του συνόλου των μαθημάτων του 7ου και 8ου εξαμήνου που θα πρέπει να παρακολουθήσει και να περάσει ο/η φοιτητής/τρια, εφόσον σε κάθε περίπτωση θα εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας των 30 ECTS/εξάμηνο (60 ECTS/έτος)

β) εκπόνηση  ετήσιας πειραματικής διπλωματικής εργασίας σε ερευνητικό θέμα απαραιτήτως συναφές με το συγκεκριμένο Θεματικό-Επιστημονικό κύκλο (η διπλωματική εργασία εκπονείται το 9ο και 10ο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 60 ECTS).

Επίσης, το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης του Παιδαγωγικού-Διδακτικού κύκλου μαθημάτων, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας (βάσει του άρθρου 2, παρ. 3 και του άρθρου 9, παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), καθώς και το άρθρο 111 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’)).

Έτσι, κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων επιλογής κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο που εξασφαλίζουν την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτισή  του, προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα 30 ECTS συνολικά για την απόκτηση του Πιστοποιητικού. Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα από το Τμήμα Β Ε Τ. (Βιολογία Ι, Βιολογία ΙΙ και Γενική Οικολογία – που αντιστοιχούν σε συνολικά 18 ECTS), καθώς και επιπλέον μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Β Ε Τ. και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΤΔΕ & Τμήμα Φιλοσοφίας) ώστε να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα απαιτούμενα 12 ECTS. Τα διαθέσιμα μαθήματα από τα άλλα Τμήματα θα ανακοινώνονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Αναδρομικότητα

Οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν τη χορήγηση εκ των υστέρων της Βεβαίωσης ολοκλήρωσης Θεματικού-Επιστημονικού κύκλου, εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είχαν καλύψει τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις.

Παράλληλη παρακολούθηση

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη παρακολούθηση και των δύο (2) Θεματικών- Επιστημονικών Κύκλων, καθώς η Πειραματική Διπλωματική Εργασία πρέπει να άπτεται ενός μόνο Θεματικού Κύκλου.

Ωστόσο, επιτρέπεται η επιλογή ενός από τους δύο κύκλους και ταυτόχρονα η παρακολούθηση μαθημάτων του άλλου κύκλου ή μαθημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια.

Σε κάθε περίπτωση, κανένας από τους κύκλους απόκτησης των επιπλέον βεβαιώσεων δεν είναι υποχρεωτικός για τους φοιτητές.