Δηλώσεις Μαθημάτων & Συγγραμμάτων

Οι φοιτητές στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου και μέσα σε ορισμένη αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία (σχετική ανακοίνωση αναρτάται στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος), δηλώνουν υποχρεωτικά μέσω του διαδικτύου (μέσω της ιστοσελίδας: https://classweb.uoi.grlassweb.uoi.gr) τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού.

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων γίνονται στην ιστοσελίδα του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» http://eudoxus.gr/Studentshttp://eudoxus.gr/Students (εφόσον ολοκληρωθούν οι δηλώσεις των μαθημάτων).

Εξέταση γίνεται μόνο σε μάθημα που έχει δηλωθεί κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου.

Φοιτητής/τρια που αποτυγχάνει ή δεν προσέρχεται στις εξετάσεις σε κάποια από τα υποχρεωτικά μαθήματα που δήλωσε, πρέπει στο επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) να επαναλάβει την παρακολούθησή τους κατά προτεραιότητα και επομένως να τα συμπεριλάβει στη νέα του δήλωση, πάντα μέσα στα πλαίσια του μέγιστου  αριθμού μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει.

Αν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει σε επιλεγόμενο μάθημα, μπορεί σε επόμενο εξάμηνο, που προσφέρεται το μάθημα αυτό, να το επαναλάβει ή να το αλλάξει με άλλο επιλεγόμενο μάθημα από τα προσφερόμενα.

Προϋποθέσεις δήλωσης μαθημάτων

Για τη δήλωση μαθημάτων το Πρόγραμμα Σπουδών θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών προς κατάκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν ήδη αποκτήσει.

Δήλωση μαθημάτων 3ου Εξαμήνου Σπουδών

Η απόκτηση 36 ECTS (επιτυχής παρακολούθηση 6 μαθημάτων) αποτελεί προϋπόθεση ώστε ένας φοιτητής να επιτρέπεται να δηλώσει μαθήματα του 3ου Εξαμήνου.

Δήλωση μαθημάτων 4ου Εξαμήνου Σπουδών

Η δήλωση μαθημάτων του 4ου Εξαμήνου επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει (και άρα έχει δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο) τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το 3ο Εξάμηνο Σπουδών.

Δήλωση μαθημάτων 5ου και 6ου Εξαμήνου Σπουδών

Η δήλωση των μαθημάτων του 3ου Έτους Σπουδών (5ου και 6ου Εξαμήνου) επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει (και άρα έχει δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα) τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το 2ο Έτος Σπουδών.

Δήλωση μαθημάτων 7ου και 8ου Εξαμήνου Σπουδών

Η δήλωση των μαθημάτων του 4ου Έτους Σπουδών (7ου και 8ου Εξαμήνου) επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 126 ECTS από τα υποχρεωτικά μαθήματα των τριών πρώτων Ετών Σπουδών.

Δήλωση μαθημάτων επιλογής

Η δήλωση και παρακολούθηση πολλών μαθημάτων επιλογής προϋποθέτει την προηγούμενη επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριμένων υποχρεωτικών ή άλλων επιλογής μαθημάτων.

Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας

Η δήλωση και εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 192 ECTS.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας φοιτητής δεν μπορεί να καλύψει τις παραπάνω προϋποθέσεις για αποδεδειγμένα πολύ σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να επιτρέψει τη δήλωση μαθημάτων κατά παρέκκλισητων κανόνων που έχουν οριστεί.