Φυσιολογία Ζώων Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY305

(Επίκουρος Καθηγητής)
(Ε.ΔΙ.Π.)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Διδασκαλία με χρήση του προγράμματος PowerPoint
 • Ανάρτηση πληροφοριών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course
 • Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος
 • Αμεση επικοινωνία με τους διδάσκοντες με e-mail

Περιεχόμενα μαθήματος

Η Φυσιολογία Ζώων I περιγράφει και εξηγεί την λειτουργία των κυτταρικών ομάδων, οργάνων και οργανικών συστημάτων του σώματος των θηλαστικών, με έμφαση στον άνθρωπο. Αρχικά δίνονται ορισμοί, αρχές και στόχοι του μαθήματος, αρχές κυτταρικής επικοινωνίας και μεμβρανική φυσιολογία.

Οι ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής

 • Η διακίνηση των μορίων μέσω των μεμβρανών
 • Ομοιοστατικοί μηχανισμοί και διακυτταρική επικοινωνία
 • Μηχανισμοί ελέγχου από το νευρικό σύστημα
 • Τα συστήματα των αισθήσεων
 • Αρχές λειτουργίας συστημάτων ορμονικού ελέγχου
 • Έλεγχος κίνησης του σώματος
 • Συνείδηση και συμπεριφορά

Διδάσκονται βασικά στοιχεία ανατομίας, που είναι απαραίτητα για την κατανόηση των λειτουργικών αρχών. Η έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς που διέπουν τα λειτουργικά φαινόμενα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Φυσιολογία Ζωών I περιγράφει και εξηγει την λειτουργία των κυτταρικών ομάδων, οργάνων και οργανικών συστημάτων του σώματος των θηλαστικών (Νευρικό, Ορμονικό, Ομοιόσταση), με έμφαση στον άνθρωπο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση (1) να γνωρίζει και να κατανοεί τις αρχές λειτουργίας των οργάνων και συστημάτων οργάνων του σώματος των θηλαστικών, και τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφόρων συστημάτων, (2) θα έχει αποκτήσει δεξιότητες όσον αφορά την διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των συστημάτων μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων και (3) θα έχει αποκτήσει ικανότητα γραπτής αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών (papers, short communications) μετά από την ομαδική εργασία.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 117
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις: 36
 • Εκπόνηση μελέτης (project): 22

Σύνολο Μαθήματος: 175

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
  - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  - Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης
  -Συμπλήρωση διαδικαστικών χαρτών
 • ΙΙ. Μέσος όρος βαθμολογίας σύντομων γραπτών αξιολογήσεων μετά από κάθε άσκηση (20%)
 • ΙΙΙ. Συγγραφή και παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (ομάδες 3 ατόμων) (10%)
 • Κριτήρια αξιολόγησης: Αναφέρονται κατ’ έτος στην πρώτη διάλεξη του μαθήματος και επαναλαμβάνονται κατά την διάρκεια των μαθημάτων εφόσον κριθεί απαραίτητο. Βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα του μαθήματος (e-course)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Βιβλίο: Φυσιολογία του Ανθρώπου, Vander, Sherman, Luciano, Τσακόπουλος, Εκδ. Πασχαλίδης, Τόμος Ι* (*το σύγγραμμα που περιλαμβάνει και την ύλη της Φυσιολογίας ΙΙ είναι πλέον μονότομο)
 • Σημειώσεις Εργαστηρίου
 • Σύσταση πολλαπλής βιβλιογραφίας (δεν διανέμεται αλλά τα βιβλία διατίθενται στην Παν/κη Βιβλιοθήκη), στο «εκπαιδευτικά συγγράμματα» και «Συγγράμματα Φυσιολογίας και Νευροεπιστημών διαθέσιμα στην κεντρική βιβλιοθήκη»
 • Σύσταση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων («Χρήσιμες συνδέσεις» και «on line λεξικά» στο http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=363)
 • Σύσταση εργασιών ανασκόπησης (reviews) οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου