Προσωπικό Γραμματείας

Κωστή Ειρήνη
(Προϊσταμένη Γραμματείας)
Αντικείμενο: Διοικητικά, οικονομικά και φοιτητικά θέματα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007265
FAX: 2651007064
Ράδου Αικατερίνη
Αντικείμενο: Διοικητικά και φοιτητικά θέματα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007336