Γενικές πληροφορίες

Διάρκεια σπουδών

Η ολοκλήρωση του 5ετούς (10 εξαμήνων)  προγράμματος σπουδών του ΒΕΤ οδηγεί σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Ιntegrated Μaster) στην ειδικότητα του Τμήματος. 

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν:

 1. έχει εγγραφεί για      τουλάχιστον 10 διδακτικά εξάμηνα
 2. έχει εξεταστεί επιτυχώς (με προβιβάσιμο βαθμό) σε αριθμό μαθημάτων που εξασφαλίζει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 300 ECTS .

Ο παραπάνω βασικός άξονας σπουδών συνιστά το Γενικό Πρόγραμμα Σπουδών που καταλήγει στη λήψη του πτυχίου (ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).

Ο αριθμός των 300 ECTS (European Credit Transfer System) ισοδυναμεί με αυτόν του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αίτηση για τη λήψη πτυχίου

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την Αίτηση για τη λήψη πτυχίου.

Βαθμός Πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου εκφράζεται σε κλίμακα 5-10 με προσέγγιση εκατοστού. Για τον υπολογισμό του, πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με το συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι:

 • 1.5 για τα μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες και
 • 2 για τα μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες
 • 5 για τη διπλωματική εργασία

Ο βαθμός του πτυχίου χαρακτηρίζεται ως εξής:

 • ΑPΙΣΤΑ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 8.50 και 10.
 • ΛΙΑN ΚΑΛΩΣ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 6.50 και 8.49.
 • ΚΑΛΩΣ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 5.00 και 6.49.

Αντιστοιχία

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 84620/Ζ1/8.07.2022, το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι αντίστοιχο με το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ως εκ τούτου οι φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής από ή προς αυτό.

Αριθμός Εισακτέων

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, με απόφασή του που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, καθορίζει τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και τις Σχολές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανά ακαδημαϊκό έτος.

Συγκεκριμένα, για το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών έχει οριστεί στους 131.

Εγγραφή

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του στο Τμήμα και, εκτός από περιπτώσεις  παροδικής αναστολής της φοίτησης ή πειθαρχικής ποινής, παύει να ισχύει με τη λήψη του πτυχίου. Η πρώτη εγγραφή γίνεται εντός ορισμένης προθεσμίας (συνήθως 15 ημερών) μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή καθώς και αναλυτικές οδηγίες αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.
Πέραν του αριθμού των εισαγομένων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εγγράφονται στα ΑΕΙ (σε ποσοστό που ορίζει ο νόμος), μετά από ειδικές εξετάσεις και όσοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Έλληνες του εξωτερικού, παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό, Κύπριοι, αλλογενείς – αλλοδαποί, ομογενείς υπότροφοι, άτομα με ειδικές ανάγκες και ορισμένες κατηγορίες αθλητών.

Αφού γίνει η εγγραφή, ο φοιτητής παίρνει από τη Γραμματεία «βεβαίωση εγγραφής» για κάθε χρήση. Ανανέωση εγγραφής γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, η οποία πιστοποιείται με τη δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου.

Εξετάσεις

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάχτηκαν .
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:

 1. Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου
 2. Ιουνίου
 3. Σεπτεμβρίου

Το  Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) για τους φοιτητές που απέτυχαν. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, έχει το δικαίωμα, εάν επιθυμεί, να εξεταστεί με απόφαση του Κοσμήτορα , ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και οι οποίοι ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτηση του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο εξαμήνων έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται, εκτός από Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο, καθώς και τον Ιούνιο στα δηλωθέντα μέχρι και την τελευταία δήλωση μαθήματα, ανεξάρτητα αν διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλουν για τη λήψη πτυχίου (άρθρο 21 Εσωτερικού κανονισμού Παν/μίου).

Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι 3 εβδομάδες (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου) και 4 εβδομάδες (Σεπτεμβρίου).

Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις κατά την κρίση του, από την ύλη που έχει διδαχθεί  στις παραδόσεις των μαθημάτων (θεωρητικό τμήμα ή εργαστηριακές ασκήσεις).

Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται από επιτροπή και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Υγειονομική Περίθαλψη

Η έκδοση φοιτητικού βιβλιαρίου έχει καταργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθ. 31 του Ν. 4452/2017. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Ε.Σ.Υ. με πλήρη κάλυψη δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ.

Στέγαση – Φοιτητικές Κατοικίες

Οι φοιτητές που εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ενδιαφέρονται να μείνουν σε δωμάτιο των Φοιτητικών Κατοικιών, μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών τη σχετική αίτηση, κατά τις ημερομηνίες των εγγραφών τους, στα Τμήματα εισαγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα “Φοιτητική Μέριμνα” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών (2651005466, 2651005467, 2651005390).

eΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Πληροφορίες για την εύρεση στέγης στην περιοχή των Ιωαννίνων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (http://enoikiazetai.uoi.gr/) του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η παρουσίαση των πληροφοριών για τα διαθέσιμα διαμερίσματα γίνεται ανά κατηγορία διαμερίσματος (τύπος – αριθμός δωματίων) ή ανά ημερομηνία καταχώρισης.

Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Φοιτητικό Εισιτήριο (πάσο)

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα ταυτότητα έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο).

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα “Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Φοιτητικό Εισιτήριο“.