Κατατακτήριες εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος έχουν όλοι οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων

Το ποσοστό των κατατάξεων των ανωτέρω πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που ενδιαφέρονται να καταταγούν στο Τμήμα, υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου κάθε χρόνου στη Γραμματεία του Τμήματος.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
  Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών,
 3. Αναλυτική βαθμολογία

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται με απόφαση της Συνέλευσης το διάστημα μεταξύ 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται  από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Τη συνολική ευθύνη για τη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων αναλαμβάνει η Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος, που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα ακόλουθα τρία (3) μαθήματα:

 1. Γενική Βιολογία (Διδάσκουσα: κα. Αικατερίνη Βαρέλη, μέλος ΕΔΙΠ)
 2. Οργανική Χημεία (Διδάσκων: κ. Δημήτριος Αλίβερτης, Επίκουρος Καθηγητής)
 3. Γενική Φυσική (Διδάσκων: κ. Μπενής,  μέλος ΔΕΠ Τμήματος Φυσικής)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα, σύμφωνα με την ύλη που περιγράφεται παρακάτω:

1) Γενική Φυσική

Ρευστά

Πυκνότητα, πίεση, αρχή του Pascal, αρχή του Αρχιμήδη, ροή, εξίσωση συνέχειας, εξίσωση Bernoulli.

Κύματα

Βασικές έννοιες: Απλή αρμονική ταλάντωση, μηχανικά κύματα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα – φως, αρχή επαλληλίας, συμβολή, περίθλαση.
Γεωμετρική Οπτική: ανάκλαση, διάθλαση, είδωλα, λεπτοί φακοί, συστήματα φακών, διαφράγματα, ανθρώπινο μάτι.
Κυματική Οπτική: Συμβολή, περίθλαση, φίλτρα, φασματόμετρα, μικροσκόπιο.

Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός

Hλεκτρικό φορτίο, αγωγοί, μονωτές, νόμος Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, δυναμικές γραμμές, ροή ηλεκτρικού πεδίου, νόμος Gauss, ηλεκτρικό δυναμικό, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, χωρητικότητα, διηλεκτρικά.
Ηλεκτρικό ρεύμα, αντίσταση, νόμος Ohm, νόμοι Kirchhoff, ηλεκτρικό δυναμικό.
Μαγνητικό πεδίο, μαγνητικό δίπολο, νόμος Biot-Savart, σωληνοειδές, επαγωγή, νόμος Faraday, νόμος Lentz, μαγνητικά υλικά.

Ατομική-Μοριακή Φυσική

Υλοκύματα de Broglie, αρχή αβεβαιότητας, ατομικό μοντέλο Bohr, εξίσωση Schrodinger, κυματοσυνάρτη, τροχιακά, σπιν, κβαντικοί αριθμοί, απαγορευτική αρχή, περιοδικός πίνακας.
Είδη μοριακών δεσμών: ετεροπολικός, ομοιοπολικός, δεσμός υδρογόνου, δεσμοί Van der Waals. Ταλάντωση, περιστροφή μορίων, μοριακά φάσματα.
Ακτίνες Χ: Παραγωγή, περίθλαση, φάσματα εκπομπής και απορρόφησης

Πυρηνική Φυσική

Σύσταση και μέγεθος πυρήνα, ισότοπα, πυρηνικές δυνάμεις, ραδιενέργεια,
βιολογικές επιπτώσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας, ραδιοχρονολόγηση, πυρηνικές αντιδράσεις, σχάση, σύντηξη.

2) Γενική Βιολογία Ι

 • Ανάδυση και εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης στη Βιολογία. Κανόνες που διέπουν τη ζωή και την επιστήμη της Βιολογίας.
 • Η χημεία της ζωής. Νερό και ενώσεις του άνθρακα ως προαπαιτούμενα της ζωής.
 • Βιομόρια (πρωτεΐνες, νουκλεινικά οξέα, υδατάνθρακες, λιπίδια).
 • Αρχιτεκτονική οργάνωση και βασικές αρχές λειτουργίας του κυττάρου. (προκαρυωτικό/ευκαρυωτικό, κυτταρική μεμβράνη και κυτταρικό τοίχωμα, κυτταροσκελετός, ενδοκυττάριο σύστημα μεμβρανών, μιτοχόνδρια χλωροπλάστες κ.α).
 • Βασικές αρχές μεταβολισμού. Κυτταρική αναπνοή και φωτοσύνθεση.
 • Βασικές αρχές κυτταρικής επικοινωνίας.
 • Κυτταρικός πολλαπλασιασμός και Κυτταρικός κύκλος.
 • Αναπαραγωγή, φυλετικοί βιολογικοί κύκλοι και μείωση.
 • Η μοριακή βάση της κληρονομικότητας. Από τον Μέντελ στην έννοια του γονιδίου. Από το γονίδιο στην πρωτεΐνη. Βασικές αρχές γονιδιακής έκφρασης.

3) Βασική Οργανική Χημεία

 • Περιοδικός πίνακας των στοιχείων με έμφαση στην ηλεκτρονική δομή των στοιχείων που είναι απαραίτητα στη βιολογία (C, H, N, S, P, αλογόνα, κλπ).
 • Χημικός δεσμός και είδη χημικών δεσμών-Τροχιακά και υβριδισμός ατόμων
 • Ηλεκτραρνητικότητα στοιχείων-Πολικός και μη πολικός χαρακτήρας δεσμών (διπολική ροπή)
 • Ισομερείς και διαμορφωμερείς ενώσεις: συντακτική και γεωμετρική ισομέρεια. Ασύμμετρα άτομα και οπτική ισομέρεια. Τύποι προβολής κατά Fischer-Διαμορφωμερή τύποι προβολής κατά Newman.
 • Η έννοια της οξύτητας και της βασικότητας στις οργανικές ενώσεις
 • Πυρηνοφιλία-Ηλεκτρονιοφιλία: Παράγοντες που επηρεάζουν τις έννοιες.
 • Η έννοια και ο ρόλος του συντονισμού οργανικών ενώσεων
 • Συζυγιακό και επαγωγικό φαινόμενο
 • Ταυτομέρεια και μεσομέρεια
 • Σύμπλοκες ενώσεις και συσχέτισή τους με βιολογικά μόρια
 • Η έννοια της αρωματικότητας και της αντιαρωματικότητας
 • Ονοματολογία οργανικών ενώσεων
 • Αντιδράσεις οργανικών ενώσεων (προσθήκη σε ακόρεστα συστήματα-απόσπαση, κυκλοπροσθήκες – ηλεκτρονιόφιλη και πυρηνόφιλη υποκατάσταση-ελεύθερες ρίζες)
 • Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά υδρογονανθράκων και παραγώγων αυτών.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Oι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο 2ο έτος σπουδών, στο γ’ εξάμηνο.