Πρακτική άσκηση φοιτητών

Πλαίσιο υλοποίησης και διαδικασία επιλογής φοιτητών για το μάθημα «Πρακτική Άσκηση»

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών υπ. αριθμ. 258/05-10-2018 και 311/16-09-2022 σχετικά με το πλαίσιο υλοποίησης και τη διαδικασία επιλογής φοιτητών για το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» μέσω του συγχρηματοδοτούμενου «Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ισχύουν τα εξής:

Επιστημονικός Υπεύθυνος για την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ορίζεται ο κ. Πέτρος Καταπόδης, Επίκουρος Καθηγητής, και αναπληρωτής του ο κ. Βασίλειος Δουρής, Επίκουρος Καθηγητής (1/12/2022 για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023).

Συστήνεται Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ) η οποία αποτελείται από τον κ. Πέτρο Καταπόδη (Επίκουρο Καθηγητή, Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης), τον κ. Βασίλειο Δουρή (Επίκουρο Καθηγητή, αναπληρωματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης) και τον κ. Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο (Επίκουρο Καθηγητή) ως τακτικά μέλη, και τον κ. Πέτρο Μαραγκό, Αναπληρωτή Καθηγητή και κα Αικατερίνη Βαρέλη (μέλος ΕΔΙΠ) ως αναπληρωματικά μέλη (1/12/2022 για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023).

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να ζητά σχετικά δεδομένα από τη Γραμματεία του Τμήματος, να αξιολογεί τις αιτήσεις των φοιτητών, να τις κατατάσσει, να εξετάζει τυχόν ενστάσεις να επικυρώνει και να ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές από το 3ο έτος και άνω.

Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης επιλέγονται με βάση τα εξής κριτήρια:

  • μέσος όρος βαθμολογίας στα έως την υποβολή της αίτησης επιτυχώς εξετασμένα μαθήματα (Α) (40%),
  • κανονικότητα φοίτησης, δηλαδή το πηλίκο του πλήθους των ECTS των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς (B) προς το πλήθος ECTS μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να έχουν εξεταστεί επιτυχώς εάν είχαν απόλυτα ομαλή φοίτηση βάσει του εξαμήνου σπουδών στο οποίο φοιτούν (Γ) (30%)
  • βαθμός ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών, δηλαδή το πηλίκο του πλήθους των ECTS των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς (Β) προς τα ECTS που θα πρέπει να συγκεντρώσει για να λάβει πτυχίο, ήτοι 300 (30%).

Οι φοιτητές στη συνέχεια κατατάσσονται με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο:

Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται ο φοιτητής /-τρια που έχει μεγαλύτερο σκορ στο Ι. Αν υπάρξει και εκεί ισοψηφία, προηγείται ο φοιτητής /-τρια που έχει μεγαλύτερο σκορ στο ΙΙ. Αν, τέλος, υπάρξει και εκεί ισοψηφία, προηγείται ο φοιτητής /-τρια που έχει μεγαλύτερο σκορ στο ΙΙΙ.

Οι φοιτητές που δεν επιλέγονται, βάσει του διαθέσιμου κάθε φορά πλήθους θέσεων, έχουν τη δυνατότητα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Το ακριβές χρονικό διάστημα των ενστάσεων, εντούτοις, μπορεί να διαφοροποιηθεί, καθώς θα ισχύσουν ενιαίες διαδικασίες για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες κατάταξης, θα αναρτώνται στους ιστότοπους του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.