Εργαστήριο Γενετικής 

Επί κεφαλής Εργαστηρίου: Αφένδρα Αμαλία – Σοφία

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Γενετικής συστεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου Ε3 με το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του ίδιου Τμήματος. Το εργαστήριο ασχολείται με θέματα που περιγράφονται στην
ερευνητική δραστηριότητα και καλύπτει επίσης τα φοιτητικά εργαστήρια Βασικής και Εφαρμοσμένης Γενετικής καθώς και την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών.

Έρευνα

 • Γενετική βελτίωση μικροοργανισμών (βακτηρίων, ζυμών) βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος.
 • Ανίχνευση, απομόνωση και χαρακτηρισμός πλασμιδίων από βακτήρια βιοτεχνολογικού
  ενδιαφέροντος.
 • Μελέτη των μηχανισμών βιοσύνθεσης αξιοποιήσιμων μεταβολιτών σε γονιδιακό & πρωτεϊνικό
  επίπεδο.
 • Μηχανισμοί οριζόντιας γονιδιακής μεταφοράς.

Υποδομές - Τεχνογνωσία

Πεχάμετρα, αυτόκαυστα, υδρόλουτρα, μονάδες τάσης, συσκευές οριζόντιας & κάθετης ηλεκτροφόρησης, θερμοκυκλοποιητές απλής και ποσοτικής PCR , θάλαμος υβριδισμού, μικρές φυγόκεντροι, επωαστήρες, φωτόμετρα, σύστημα ανάλυσης & απεικόνισης, σύστημα παραγωγής απιονισμένου νερού, καταψύκτης – 80 °C, ψυγεία & καταψύκτες.C, ψυγεία & καταψύκτες.

Υπηρεσίες σε τρίτους

Το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα να παράσχει ερευνητικές υπηρεσίες σε ερευνητικό επίπεδο που αφορούν μελέτη και αξιοποίηση μικροοργανισμών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος.

Δημοσιεύσεις

 • Afendra A.S . and Drainas C. (1987): Expression and stability of a recombinant plasmid in Zymomonas
  mobilis and Escherichia coli. Journal of General Microbiology 133: 127-134.
 • Douka E., Christogianni A., Koukkou A.I., Afendra A.S. and Drainas, C. (2001). Use of a green fluorescent
  protein gene as a reporter in Zymomonas mobilis and Halomonas elongata. FEMS Microbiology Letters 201:
  221-227.
 • Varsaki A., Lucas M, Afendra A.S., Drainas C. & de la Cruz F. (2003). Genetic and biochemical characterization of MbeA, the relaxase involved in plasmid ColE1 conjugative mobilization. Molecular
  Microbiology 48: 481-493.
 • Afendra A.S ., Parapouli M. and Constantin Drainas C. (2011). Catabolic Plasmids and Mobile Genetic
  Elements Involved in The Degradation of Non-Metal Xenobiotic Compounds. In: Microbial Bioremediation of
  Non-metals: Current Research (Koukkou A.-I., Ed), Chapter 9, Caister Academic Press, Norfolk, UK, pp. 197-
  216.
 • Konidaris K.F, Giouli M., Raptopoulou C.P., Psycharis V., Verginadis I.I., Vasiliadis A., Afendra A.S.,
  Karkabounas S., Manessi-Zoupa E., Stamatatos T.C. (2013) Employment of pyridyl oximes and dioximes in
  zinc(II) chemistry: Synthesis, structural and spectroscopic characterization, and biological evaluation.
  Inorganica Chimica Acta 396: 49–59.
 • Stergiou P.-Y., Foukis A., Filippou M., Koukouritaki M., Parapouli M., Theodorou L.G., Hatziloukas E.,
  Afendra A., Pandey A., Papamichael E.M. (2013) Advances in lipase-catalyzed esterification reactions.
  Biotechnol. Advances 31: 1846–1859.
 • Stamatopoulou V., Toumpeki C., Vourekas A, Bikou M., Tsitlaidou M., Tzakos A., Afendra A., Drainas C. and
  Drainas D. (2014) On the Role of the Appended P19 Element in Type A RNAs of Bacterial RNase P.
  Biochemistry 53(11): 1810-7.