Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας 

Επί κεφαλής Εργαστηρίου: Δουρής Βασίλης

Έρευνα

 • Γονδιωματική τροποποίηση CRISPR/Cas9 στη μύγα Drosophila melanogaster για το χαρακτηρισμό υποψήφιων μεταλλαγών ανθεκτικότητας στόχου σε διάφορες κατηγορίες εντομοκτόνων.
 • Γενετική τροποποίηση Drosophila melanogaster για την έκφραση και το χαρακτηρισμό γονιδίων αποτοξικοποίησης (P450 μονοξυγενάσες)
 • Έκφραση γονιδίων αποτοξικοποίησης σε μπακουλοϊούς και σταθερά μετασχηματισμένες κυτταρικές σειρές εντόμων.
 • Μοριακή ανάλυση μυκοϊών φυτοπαθογόνων μυκήτων.
 • Μοριακή ταξινόμηση ποικιλιών του μαστιχόδενδρου της Χίου.
 • Γενετική τροποποίηση βακτηριακών στελεχών τυροκομικού ενδιαφέροντος, προς αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
 • Απομόνωση και μοριακή ανάλυση γονιδίων λιπασών και μεταλλαξιγένεσή τους προς παραγωγή ενζύμων αποδοτικότερων σε αντιδράσεις εστεροποίησης.

Υποδομές - Τεχνογνωσία

 • Βασική υποδομή εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας.
 • Υποδομή καλλιέργειας Drosophila και κυτταροσειρών εντόμων (υπό κατασκευή)

Υπηρεσίες σε τρίτους

Το Εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους (Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Tsigi Α.Ε.)

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)

 • Investigating insecticide resistance via genetic transformation and genome modification in Drosophila. (Fondation Santé, 2020-2021)
 • Agroindustrial Liquid and Solid Wastes as Raw Materials for the Production of a New Generation Biofuel.
 • Cellulose Nano and Micro-Biotechnology: Applications in Food Industries.
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας των μαστιχόδενδρων μέσω της αξιοποίησης επιλεγμένων κλώνων με σύγχρονες τεχνολογίες.

Δημοσιεύσεις

 • Christogianni, A., Douka, E., Koukkou, A.I., Hatziloukas, E., and Drainas, C. (2005). Transcriptional Analysis of a Gene Cluster Involved in Glucose Tolerance in Zymomonas mobilis: Evidence for an Osmoregulated Promoter. J. Bacteriol. 187: 5179-5188.
 • Parapouli, M., Hatziloukas, E., Drainas, C. and Perisynakis, A. (2010). The effect of Debina grapevine indigenous yeast strains of Metschnikowia and Saccharomyces on wine flavour. J. Ind Microbiol. Biotechnol. 37: 85-93.
 • Papadakos, K.S., Sougleri, I.S., Mentis, A.F., Hatziloukas, E., Sgouras, D.N. (2013). Presence of Terminal EPIYA Phosphorylation Motifs in Helicobacter pylori CagA Contributes to IL-8 Secretion, Irrespective of the Number of Repeats. PLoS One. 8: (2).
 • Stergiou, P.Y., Foukis, A., Filippou, M., Koukouritaki, M., Parapouli, M., Theodorou, L.G., Hatziloukas, E., Afendra, A., Pandey, A., Papamichael, E.M. (2013) Advances in lipasecatalyzed esterification reactions. Biotechnology Advances. 31: 1846-1859.
 • Douris, V., Steinbach, D., Panteleri, R., Livadaras, I., Pickett, J.A., Van Leeuwen, T., Nauen, R., Vontas, J. (2016) Resistance mutation conserved between insects and mites unravels the benzoylurea insecticide mode of action on chitin biosynthesis. Proceedings of the National Academy of Sciences U.S.A. 113(51): 14692–14697.
 • Parapouli, M., Foukis, A., Stergiou, P., Koukouritaki, M., Magklaras, P., Gkini, O.A., Papamichael, E.M., Afendra, A.S., Hatziloukas E. (2018). Molecular, biochemical and kinetic analysis of a novel, thermostable lipase (LipSm) from Stenotrophomonas maltophilia Psi-1, the first member of a new bacterial lipase family (XVIII). Journal of Biological Research 25: (4).
 • Kostas, S., Hatziloukas, E., Hatzilazarou, S., Economou, A.S. (2019). Efficient vegetative propagation of various clones of mastic tree (Pistacia lentiscus ‘Chia’) through rooting of shoot cuttings. Acta Horticulturae 1242: 735-742.
 • Ingham, V.A., Anthousi, A., Douris, V., Harding, N.J., Lycett, G., Morris, M., Vontas, J., Ranson, H. (2020) A sensory appendage protein protects malaria vectors from pyrethroids. Nature 577: 376–380.
 • Samantsidis, G.R., Panteleri, R., Denecke, S., Kounadi, S., Christou, I.K., Nauen, R., Douris, V., Vontas, J. (2020) “What I cannot create, I do not understand”: functionally validated synergism of metabolic and target site insecticide resistance. Proceedings of the Royal Society B – Biological Sciences 287(1927): 20200838.
 • Douris, V., Denecke, S., Van Leeuwen, T., Nauen, R., Bass, C., Vontas, J. (2020) Using CRISPR/Cas9 genome modification to understand the genetic basis of insecticide resistance: Drosophila and beyond. Pesticide Biochemistry and Physiology 167: 104595.
 • Vorgia, E., Lamprousi, M., Denecke, S., Vogelsang, K., Geibel, S., Vontas, J., Douris, V. (2021) Functional characterization and transcriptomic profiling of a spheroid-forming midgut cell line from Helicoverpa zea (Lepidoptera: Noctuidae) Insect Biochemistry and Molecular Biology 128: 103510.