Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων

Επί κεφαλής Εργαστηρίου: Ψαρροπούλου Αικατερίνη

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου

Εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθημάτων

  • Φυσιολογία Ζώων Ι
  • Φυσιολογία Ζώων ΙΙ
  • Νευροδιαβιβαστές και Συμπεριφορά
  • Μεμβρανική Βιοφυσική

Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου σχετίζεται με μελέτες λειτουργίας εγκεφάλου, ειδικότερα λειτουργίας συγκεκριμένων τύπων νευρώνων και νευρωνικών κυκλωμάτων. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι κατά κύριο λόγο ηλεκτροφυσιολογικές, ειδικότερα εξωκυττάριες και ενδοκυττάριες καταγραφές. Με την τεχνική patch clamp μελετώνται οι
βιοφυσικές ιδιότητες της κυτταρικής μεμβράνης νευρώνων.

Τα ερευνητικά θέματα που απασχολούν το Εργαστήριο είναι κυρίως μελέτες κυτταρικών μηχανισμών της επιληψίας (επιληπτογένεσης), της λειτουργικο-εξαρτώμενης πλαστικότητας του υπό ανάπτυξη εγκεφάλου και η μελέτη των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών της αίσθησης του πόνου και του νευροπαθητικού πόνου. Επίσης, μελέτες δράσης βιοδραστικών ουσιών τόσο στον αναπτυσσόμενο όσο και στον ώριμο εγκέφαλο.

Υποδομές - Τεχνογνωσία

  • Μονάδα εξωκυτταρικών και ενδοκυτταρικών καταγραφών σε φέτες εγκεφάλου
  • Μονάδα patch clamp (τεχνική καθήηλωσης δυναμικού της μεμβράνης) σε φέτες εγκεφάλου και
    κυτταροκαλλιεργειών
  • Μονάδα συμπεριφορικών αναλύσεων πελματικής θερμικής και μηχανικής ευαισθησίας

Μέλη εργαστηρίου

Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Φυσιολογία Ζώων
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007345
Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Νευροφυσιολογία Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007395
Βαθμίδα: Άλλο
Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλικά για Επιστημονικούς και Ακαδημαϊκούς Σκοπούς
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007324