Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους.
Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό, εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 2-3 εβδομάδες για εξετάσεις.

Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος Β.Ε.Τ διακρίνονται σε:

  • υποχρεωτικά (Y), τα οποία πρέπει να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές και
  • κατ’ επιλογήν (E), τα οποία επιλέγονται από τον κάθε φοιτητή από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής που προσφέρει το Tμήμα Β.Ε.Τ.

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του Τμήματος και τους διδάσκοντες.

Σε περίπτωση κατάργησης ή αλλαγής τίτλου κάποιου μαθήματος οι φοιτητές που το οφείλουν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

O φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό ECTS (300), σε χρόνο όχι λιγότερο από 10 εξάμηνα.

Μερική φοίτηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 33 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν.4777/2021 οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους. Γι αυτούς κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδ. εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο του ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου

Αναστολή φοίτησης

Οι φοιτητές δικαιούνται να διακόψουν τις σπουδές τους (αναστολή φοίτησης) για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η αίτηση αναστολής γίνεται στην αρχή του ακαδ. έτους. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών και παραδίδουν την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα μετά από αίτησή τους στο εξάμηνο που βρίσκονταν πριν την αναστολή (βρείτε την αίτηση για αναστολή φοίτησης εδώ).

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου  έτους.
Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό, εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 3 εβδομάδες για εξετάσεις.

Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος ΒΕΤ διακρίνονται σε:

  • υποχρεωτικά (Y), τα οποία οφείλουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές
  • κατ’ επιλογήν (E), τα οποία επιλέγονται από τον κάθε φοιτητή σε προαιρετική βάση από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής που προσφέρει το Τμήμα  Β Ε Τ.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται κυρίως κατά τα πρώτα 6 εξάμηνα, ενώ στο 7ο και 8ο εξάμηνο προσφέρονται κατά κύριο λόγο μαθήματα επιλογής.

Στη συνέχεια, δηλαδή στο 9ο και το 10ο εξάμηνο, οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Προϋπόθεση έναρξης της διπλωματικής εργασίας είναι οι φοιτητές να έχουν ήδη συγκεντρώσει 192 ECTS από την επιτυχή εξέτασή τους σε μαθήματα του ΠΣ.

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του Τμήματος και τους διδάσκοντες.

Σε περίπτωση κατάργησης ή αλλαγής τίτλου κάποιου υποχρεωτικού μαθήματος οι φοιτητές που το οφείλουν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν το αντίστοιχο μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

Μερική φοίτηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 33 του Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν.4777/2021 οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους. Γι αυτούς κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο του μισού των μαθημάτων του εξαμήνου.

Αναστολή φοίτησης

Οι φοιτητές δικαιούνται να διακόψουν τις σπουδές τους (αναστολή φοίτησης) για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η αίτηση αναστολής γίνεται στην αρχή του ακαδημαϊκου έτους. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν σύμφωνα με τα παραπάνω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών και παραδίδουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα μετά από αίτησή τους στο εξάμηνο που βρίσκονταν πριν την αναστολή.

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης

 Σε πρόγραμμα σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων παραγράφων, η Κοσμητεία της σχολής εκδίδει πράξη διαγραφής.

Το ανωτέρω άρθρο ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα ΑΕΙ από το ακαδ. έτος 2021-22 και ύστερα.

Οι φοιτητές που έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδώ ν (δηλ. 5 έτη) , ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού  έτους 2020-21.

Το ανωτέρω άρθρο ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα ΑΕΙ από το ακαδ. έτος 2021-22 και ύστερα.

Οι φοιτητές που έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδων (δηλ.5 έτη) , ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδ. έτους 2020-21.