Προϋποθέσεις δήλωσης μαθημάτων

Για τη δήλωση μαθημάτων το Πρόγραμμα Σπουδών θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις με σκοπό την ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών προς κατάκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν ήδη αποκτήσει.

Δήλωση μαθημάτων 3ου Εξαμήνου Σπουδών

Η απόκτηση 36 ECTS (επιτυχής παρακολούθηση 6 μαθημάτων) αποτελεί προϋπόθεση ώστε ένας φοιτητής να επιτρέπεται να δηλώσει μαθήματα του 3ου Εξαμήνου.

Δήλωση μαθημάτων 4ου Εξαμήνου Σπουδών

Η δήλωση μαθημάτων του 4ου Εξαμήνου επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει (και άρα έχει δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο) τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το 3ο Εξάμηνο Σπουδών.

Δήλωση μαθημάτων 5ου και 6ου Εξαμήνου Σπουδών

Η δήλωση των μαθημάτων του 3ου Έτους Σπουδών (5ου και 6ου Εξαμήνου) επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει (και άρα έχει δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα) τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το 2ο Έτος Σπουδών.

Δήλωση μαθημάτων 7ου και 8ου Εξαμήνου Σπουδών

Η δήλωση των μαθημάτων του 4ου Έτους Σπουδών (7ου και 8ου Εξαμήνου) επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 126 ECTS από τα υποχρεωτικά μαθήματα των τριών πρώτων Ετών Σπουδών.

Δήλωση μαθημάτων επιλογής

Η δήλωση και παρακολούθηση πολλών μαθημάτων επιλογής προϋποθέτει την προηγούμενη επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριμένων υποχρεωτικών ή άλλων επιλογής μαθημάτων.

Δήλωση Διπλωματικής Εργασίας

Η δήλωση και εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας επιτρέπεται εφόσον ο φοιτητής έχει συμπληρώσει 192 ECTS.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας φοιτητής δεν μπορεί να καλύψει τις παραπάνω προϋποθέσεις για αποδεδειγμένα πολύ σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να επιτρέψει τη δήλωση μαθημάτων κατά παρέκκλισητων κανόνων που έχουν οριστεί.