Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας

Επί κεφαλής Εργαστηρίου: Κατή Βασιλική