Εργασία – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Χάρη στην επιστημονική ή/και επαγγελματική προϋπηρεσία των διδασκόντων, το πτυχίο του ΒΕΤ παρέχει ανταγωνιστικά εφόδια και τη δυνατότητα πρόσβασης σε πολλούς διαφορετικούς εργασιακούς τομείς όπως τη Φαρμακοβιομηχανία/Κλινικές Δοκιμές,  τη Βιομηχανία Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας, τη, τις Ιχθυοκαλλιέργειες, την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, τη Βιοπληροφορική, την Εκπαίδευση, την Επιστημονική Επικοινωνία/Ιατρική Συγγραφή, τις Περιβαλλοντικές Μελέτες.

Το Τμήμα ΒΕΤ είναι το μοναδικό Βιολογικό Τμήμα στην Ελλάδα που παρέχει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Ιntegrated Master), επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

Το Τμήμα ΒΕΤ αλληλεπιδρά στενά με το Τμήμα Ιατρικής, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας μέσα στο campus του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτές οι συνέργειες επιτρέπουν στους αποφοίτους του ΒΕΤ την ισχυρή εργαστηριακή και θεωρητική κατάρτιση τους σε αντικείμενα Επιστημονικής Έρευνας και τους φέρνουν σε επαφή με την Κλινική Πράξη

Το ΒΕΤ είναι το μοναδικό βιολογικό τμήμα στην Ελλάδα που προσφέρει διπλωματική εργαστηριακή εργασία διάρκειας ενός έτους. Χάρη στην ετήσια Διπλωματική Εργασία και την ισχυρή εργαστηριακότητα των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, απόφοιτοι του ΒΕΤ είναι οι πλέον καταρτισμένοι Βιοεπιστήμονες σε εργαστηριακές τεχνικές και μεθόδους. Αυτό τους παρέχει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη μετέπειτα πορεία τους στην Επιστημονική Έρευνα και την επαγγελματική απασχόληση στις Βιοεπιστήμες

Ένα από τα κεντρικά πλεονεκτήματα του ΒΕΤ αποτελεί το γεγονός ότι διαθέτει δικό του σταθμό πεδίου για οικολογική / περιβαλλοντική έρευνα και εκπαίδευση στο Ζαγόρι Ιωαννίνων. Μέσω του σταθμού πεδίου ΠΑΛΑΣΕ οι φοιτητές μας έρχονται σε άμεση επαφή με τα τοπικά οικοσυστήματα και αποκτούν σημαντικά εφόδια για μετέπειτα επαγγελματική απασχόληση σε τομείς Περιβάλλοντος, Οικολογίας και Βιοποικιλότητας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του ΒΕΤ έχουν κατοχυρωμένα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Βιολόγου.  (Η διαδικασία κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων μας άρχισε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2008 με την έγκριση Προεδρικού Διατάγματος (Υπ’ Αριθμ. 185, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 247/3-12-2008)), Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και διεθνώς στους παρακάτω τομείς:

  • Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα 
  • Στον κλάδο της υγείας
  • Σε βιομηχανίες (τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, διαχείριση αποβλήτων κ.ά.)
  • Σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών και ιχθυογεννητικούς σταθμούς
  • Σε ζωολογικά ή βοτανικά μουσεία
  • Σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και τη βιοτεχνολογία
  • Στη μέση εκπαίδευση
  • Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες κτλ.)

Σε όλους τους αποφοίτους του Τμήματος παρέχεται:

Επιστημονικές Κατευθύνσεις

Το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και οργανωμένων Επιστημονικών Κατευθύνσεων, που οδηγούν στη λήψη επιπρόσθετης Βεβαίωσης Παρακολούθησης-πέραν του πτυχίου, εφόσον ο φοιτητής ακολουθήσει την προτεινόμενη διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών του κάθε κύκλου. Με τη δυνατότητα αυτή δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο/ κατεύθυνση και να αποκτήσουν ένα επιπλέον πιστοποιητικό προς τεκμηρίωση μιας πιο επικεντρωμένης εκπαίδευσής τους. Διευκρινίζεται, ότι η εν λόγω βεβαίωση δεν επέχει θέση πτυχίου, του οποίου ο τίτλος παραμένει κοινός για όλους τους αποφοίτους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός από τις ακόλουθες δύο (2) Επιστημονικές Κατευθύνσεις:

1) Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία
2) Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία.

Η επιλογή και παρακολούθηση Επιστημονικής Κατεύθυνσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Για τη λήψη της βεβαίωσης ολοκλήρωσης Επιστημονικής Κατεύθυνσης τίθενται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) παρακολούθηση ικανοποιητικού αριθμού μαθημάτων επιλογής από όσα προτείνει η συγκεκριμένη Επιστημονική Κατεύθυνση, ώστε να συγκεντρωθούν κατ’ ελάχιστο 30 ECTS συνολικά κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο από τον κύκλο αυτό. Διευκρινίζεται, ότι τα μαθήματα αυτά αποτελούν υπο-ομάδα του συνόλου των μαθημάτων του 7ου και 8ου εξαμήνου που θα πρέπει να παρακολουθήσει και να περάσει ο φοιτητής, εφόσον σε κάθε περίπτωση θα εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας των 30 ECTS/εξάμηνο (60ECTS/έτος) 

β) εκπόνηση ετήσιας πειραματικής διπλωματικής εργασίας σε ερευνητικό θέμα απαραιτήτως συναφές με τη συγκεκριμένη Επιστημονική Κατεύθυνση (η διπλωματική εργασία εκπονείται το 9ο και 10ο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 60 ECTS).

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη παρακολούθηση και των δύο (2) Επιστημονικών Κατευθύνσεων, καθώς η Πειραματική Διπλωματική Εργασία πρέπει να άπτεται μιας μόνο Επιστημονικής Κατεύθυνσης. 

Ωστόσο, επιτρέπεται η επιλογή ενός από τους δύο κύκλους και ταυτόχρονα η παρακολούθηση μαθημάτων του άλλου κύκλου ή μαθημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια. Σε κάθε περίπτωση, κανένας από τους κύκλους απόκτησης των επιπλέον βεβαιώσεων δεν είναι υποχρεωτικός για τους φοιτητές.΄

Αναγνώρισης παιδαγωγικής – διδακτικής επάρκειας 

Από τις 22-3-2007 το ΑΣΕΠ αποδέχεται ότι το πτυχίο του Τμήματος ΒΕΤ υπαγεται  στους τίτλους σπουδών που γίνονται δεκτοί σε προκηρύξεις του Κλάδου ΠΕ Βιολόγων.

Επίσης, από τις 01-08-2008 (νόμος που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Α 159/1-8-2008), το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις προσωπικού του κλάδου ΠΕ04 Ειδικότητας Ο4 Βιολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα διορισμού σε θέσεις προσωπικού του κλάδου Π.Ε. 04.04 Βιολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που απευθύνονται σε Βιολόγους.  

Ωστόσο, το 2010,  με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71) η  πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατέστη αναγκαία προϋπόθεση διορισμού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Συγκεκριμένα, στο Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄/71) άρθρο 2,  αναφέρεται ότι:  

Παρ. 2. Στο διαγωνισμό (ενν. του ΑΣΕΠ) γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. 

Παρ. 3. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται (μεταξύ άλλων): α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Tο πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄), 

ή β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005. Ως προς την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας εκδίδεται δια-πιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου».

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και την υπ’ αριθ. 46820-Δ1 (15/4/2011) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου τα Τμήματα να εκδώσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας για όσους φοιτητές/τριες επιθυμούν, θα πρέπει να συγκροτήσουν ένα αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών ενσωματωμένο στο κύριο Πρόγραμμα Σπουδών του κάθε Τμήματος. Το Πιστοποιητικό αυτό θα απονέμεται παράλληλα με τη λήψη του πτυχίου.   

Στη συνέχεια, με τον Ν. 4485/2017, άρθρο 83, παρ. 13 ορίζεται ότι: στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).».

Συνεπώς, για τους αποφοίτους που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και στο εξής, θα πρέπει να εκδίδεται ειδικό Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Με απόφαση της Συγκλήτου του Π.Ι. (1054/1-11-2018) πρόκειται να ζητηθεί τροποποίηση και να παραταθεί το ισχύον καθεστώς που αφορά στην παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων του, ώστε να καταρτίσουν τα ειδικά προγράμματα σπουδών. Έτσι, οι διατάξεις της παρ. 13, άρθ. 83 του Ν. 4485/2017 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται για όσους έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και εφεξής. 

Συμπερασματικά, α) για τους αποφοίτους του Τμήματος εισαγωγής μέχρι και το έτος 2014-2015 η κατοχή του πτυχίου ισοδυναμεί με παιδαγωγική επάρκεια. 

β) για αποφοίτους εισαγωγής 2015-16 και εφεξής το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής-Διδακτικής επάρκειας δίδεται υπό όρους, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης Παιδαγωγικού-Διδακτικού κύκλου μαθημάτων, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας (βάσει του άρθρου 2, παρ. 3 και του άρθρου 9, παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), καθώς και το άρθρο 111 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’)). 

Έτσι, κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων  επιλογής  κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο που εξασφαλίζουν την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση του, προκειμένου να συγκεντρώσει συνολικά 30 ECTS που ορίζονται ως προϋπόθεση για την απόκτηση του Πιστοποιητικού.  

Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα από το Τμήμα Β.Ε.Τ. (Βιολογία Ι, Βιολογία ΙΙ και Γενική Οικολογία – που αντιστοιχούν σε συνολικά 18 ECTS), καθώς και επιπλέον μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Β.Ε.Τ. και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΤΔΕ & Τμήμα Φιλοσοφίας) ώστε να συμπληρωθούν τα υπόλοιπα απαιτούμενα 12 ECTS. Τα διαθέσιμα μαθήματα από τα άλλα Τμήματα θα ανακοινώνονται στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ο κύκλος μαθημάτων Παιδαγωγικής-Διδακτικής επάρκειας περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών, εδώ.  

Αναγνώριση επάρκειας γνωστικού αντικειμένου Ιχθυολογίας

Με το άρθ. 36, του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/2-12-2016/Α’) τροποποιείται η περίπτωση γ΄ του άρθρου 7 του Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την ειδικότητα Ιχθυολογίας και πλέον αναγνωρίζεται ότι για την ειδικότητα αυτή επαρκεί και η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, συνοδευόμενο από επιπλέον βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ΑΕΙ ότι το πτυχίο καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου Ιχθυολογίας. 

Συγκεκριμένα, στο άρθ. 36, του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/2-12-2016/Α’) αναφέρεται ότι:

Η περίπτωση γ του άρθρου 7 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Για την ειδικότητα της Ιχθυολογίας απαιτείται:

αα) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Για τους ανωτέρω τίτλους σπουδών απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ΑΕΙ ότι το πτυχίο ή δίπλωμα καλύπτει με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου Ιχθυολογίας».

Με την απόφαση του Τμήματος στην υπ’ αριθ. 240/10-03-2017 συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο εξής παρέχεται στους αποφοίτους βεβαίωση επάρκειας του γνωστικού αντικειμένου της Ιχθυολογίας, σύμφωνα με την ακόλουθη τεκμηρίωση:  

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών από ιδρύσεώς του έχει ένα πρόγραμμα σπουδών που πληροί τις προϋποθέσεις ώστε οι απόφοιτοί του να δύνανται να προσληφθούν ως Ιχθυολόγοι. Λαμβάνοντας υπόψη το μάθημα της Ιχθυολογίας, όπως και ορισμένα άλλα μετά την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, διδάσκεται ως μάθημα επιλογής και κατά συνέπεια δεν ενδιαφέρει και δεν το παρακολουθούν το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένες προϋποθέσεις για την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Οι προϋποθέσεις οι οποίες για την χορήγηση βεβαίωσης του αρμόδιου οργάνου είναι οι παρακάτω:

Οι φοιτητές να έχουν συμπληρώσει κατ΄ ελάχιστον 60 ECTS μαθημάτων (υποχρεωτικών ή κατ΄επιλογήν).

Τα μαθήματα αυτά αφορούν:

1) τη Ζωολογία, το Υδάτινο περιβάλλον (Ζωολογία, Φυσιολογία Ζώων, Υδροβιολογία), την Οικολογία (Γενική και Εφαρμοσμένη Οικολογία)

2) το μάθημα της Ιχθυολογίας (υποχρεωτικά)

3) δυο εκ των μαθημάτων: Υδατοκαλλιέργειες, Θαλάσσια Βιολογία, Λιμνολογία, Υδρόβιοι μικροοργανισμοί

Η παράγραφος (3) θα μπορούσε να αντικατασταθεί μετά από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η συνάφεια της οποίας θα βεβαιώνεται από την εξεταστική επιτροπή.

Επίσης, βεβαίωση μπορεί να χορηγηθεί σε αποφοίτους του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο, οι οποίοι έχουν εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή, η συνάφεια της οποίας θα βεβαιώνεται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή.