Σταμάτης Χαράλαμπος

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Ενζυμική Βιοτεχνολογία
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Εφαρμοσμένη Βιοκατάλυση (Applied Βiocatalysis)
  • Βιομετατροπές (Biotransformations)
  • Νανοβιοτεχνολογία (Nanobiotechnology)
  • Μοριακή Ενζυμολογία (Molecular Biotechnology)
  • Βιοδιεργασίες (Bioprocesses)