Ενζυμική Βιοτεχνολογία και Νανοβιοτεχνολογία (Θεωρία)

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE718

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό για την προσομοίωση προσδιορισμού κινητικών σταθερών ενζύμων, βάσεις δεδομένων
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Ένζυμα με Τεχνολογικό Ενδιαφέρον
 • Παραγωγή- Απομόνωση – Καθαρισμός Ενζύμων Τεχνολογικού Ενδιαφέροντος
 • Βιοκατάλυση σε μη Συμβατικά Μέσα-Ενζυμικοί Αντιδραστήρες
 • Παράγοντες που Επιδρούν στη Δραστικότητα , Εκλεκτικότητα και
  Σταθερότητα- Μηχανισμοί Απενεργοποίησης Ενζύμων
 • Βασικοί Μηχανισμοί Δράσης
 • Αρχές της Μηχανικής Ενζύμων
 • Μοριακός Σχεδιασμός Ενζύμων – Βελτίωση Ιδιοτήτων
 • Μέθοδοι για την Ανάλυση Δομής – και τη Διερεύνηση της Σχέσης Δομής-Λειτουργίας Ενζύμων
 • Ένζυμα και Λευκή Βιοτεχνολογία -Πράσινες Βιοδιεργασίες
 • Εφαρμογές Ενζύμων στη Βιομηχανία Τροφίμων, Φαρμάκων και Καλλυντικών
 • Εφαρμογές Ενζύμων στην Υγεία, το Περιβάλλον και τη Γεωργία
 • Εισαγωγή στη Νανοβιοτεχνολογία
 • Νανοσωματίδια και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη θεραπειών
 • Νανοσωματίδια άνθρακα και εφαρμογές τους στη βιοτεχνολογία
 • Ανάπτυξη νανοβοκαταλυτικών συστημάτων – Εφαρμογές στους βιοαισθητήρες και τις κυψέλες βιοκαυσίμων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν τη Βιοτεχνολογία των ενζύμων και τη Νανοβιοτεχνολογία και ιδιαίτερα των βιοτεχνολογικών εφαρμογών και διεργασιών σε επίπεδο νανοκλίμακας. Ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές αφορούν σε τομείς όπως τα νανοβιοκαταλυτικά συστήματα, οι βιοαισθητήρες, οι κυψέλες βιοκαυσίμων, ενώ άλλες αφορούν στη στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων και βιομορίων και την ιατρική απεικόνιση.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές της Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και της Νανοβιοτεχνολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση της συμβολής τους στην ανάπτυξη βιοκαταλυτικών και νανοβιοκαταλυτικών συστημάτων καθώς και βιοδιεργασιών σε επίπεδο νανοκλίμακας, που βρίσκουν εφαρμογή στην παραγωγή προϊόντων και αγαθών, καθώς και στην ανάπτυξη υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου.

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση νέων
  τεχνολογιών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Ομαδική Εργασία σε θέματα αιχμής της Βιοτεχνολογίας: 30
 • Αυτοτελής Μελέτη: 31

Σύνολο Μαθήματος: 100

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων (70%)
 • Δημόσια παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (30%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Σημειώσεις Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας και Νανοβιοτεχνολογίας Χ. Σταμάτη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2015
 • Ενζυμική Βιοτεχνολογία Ι. Κλώνης Π.Ε.Κ
 • Basic Biotechnology, Third Edition Edited by Colin Ratledge , Bjørn Kristiansen, 2006, Cambridge University Press
 • Biotechnology, Academic Cell Update David P. Clark, Nanette J. Pazdernik 2012 Elsevier Inc
 • MODERN BIOTECHNOLOGY Connecting Innovations in Microbiology and Biochemistry to Engineering Fundamentals Nathan S. Mosier, Michael R. Ladisch, 2009 by John Wiley & Sons

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic
 • Applied Biochemistry and Biotechnology
 • Journal of Chemical Technology and Biotechnology
 • Βiocatalysis and Βiotransformation
 • Enzyme and Microbial Technology
 • Biotechnology Progress
 • Journal of Applied and Polymer Science
 • Process Biochemistry
 • Biotechnology and Βioengineering
 • Food Biotechnology
 • European Journal of Lipid Science and Technology
 • Journal of Biochemical Engineering
 • Bioresource Technology
 • International Journal of Biological Macromolecules
 • Colloids and Surfaces B Biointerfases
 • Microbial Cell Factories
 • Biochemical Engineering Journal
 • ISRN Biotechnology
 • ChemCatChem
 • Journal of Biomolecules
 • International Journal of Medical Nano Research
 • Trends in Biotechnology
 • Nanomaterials and Nanotechnology
 • Nanoscale
 • Nanotechnology