Βιοτεχνολογία Θεωρία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY607

(Επίκουρος Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Mικροβιακές ζυμώσεις – Μικροβιακή Παραγωγή Βιοτεχνολογικών Προϊόντων
 • Λειτουργία Βιοαντιδραστήρων
 • Βασικές αρχές της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA –Μηχανική του DNA
 • Βιοτεχνολογικά προϊόντα από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς –Συνθετική βιολογία Βιοτεχνολογία φυτικών και ζωϊκών κυτταροκαλλιεργειών
 • Παραγωγή και Καθαρισμός των Ενζύμων
 • Βιομηχανικές Εφαρμογές Ενζύμων
 • Βασικές αρχές πρωτεϊνικής και ενζυμικής μηχανικής
 • Bιοκαταλυτικές διεργασίες και Βιομετατροπές
 • Ακινητοποίηση ενζύμων και κυττάρων
 • Ανάκτηση Βιοτεχνολογικών Προϊόντων
 • Τεχνολογία Μονοκλωνικών Αντισωμάτων –Eφαρμογές
 • Επιλεγμένα βιοτεχνολογικά προϊόντα (πρωτεΐνη μονοκυττάρων, βιοκαύσιμα, βιοπλαστικά, πολυσακχαρίτες, αντιβιοτικά και φαρμακευτικά μόρια, θεραπευτικές πρωτεΐνες, εμβόλια)
 • Περιβαλλοντικές Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας (βιολογικός καθαρισμός, βιοπακατάσταση, βιοαποδόμηση υγρών και αέριων ρύπων)
 • Νανοβιοτεχνολογία
 • Καλλιέργειες Φυτικών και Ζωικών κυττάρων, Διαγονιδιακά ζώα και Φυτά
 • Γονιδιακή θεραπεία
 • Κοινωνικές και Ηθικές Απόψεις για τη Βιοτεχνολογία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Βιοτεχνολογίας. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών που διέπουν την Βιοτεχνολογία και ιδιαίτερα των πεδίων που αφορούν στις εφαρμογές των ενζύμων και των μικροοργανισμών, στις διαδικασίες παραγωγής βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (φάρμακα, διατροφικά πρόσθετα, εξειδικευμένα χημικά, βιοκαύσιμα κ.ά), καθώς και στην ανάπτυξη βελτιωμένων υπηρεσιών σε θέματα υγείας, παραγωγής τροφίμων, προστασίας περιβάλλοντος και γεωργίας. Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές και μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί η Βιοτεχνολογία, όπως οι τεχνικές καλλιέργειας μικροβιακών, ζωικών και φυτικών κυττάρων για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων, οι τεχνικές της μηχανικής του DNA, οι μέθοδοι ακινητοποίησης ενζύμων και γενικότερα πρωτεϊνών, καθώς και κυττάρων, οι τεχνικές της πρωτεϊνικής (ενζυμικής) μηχανικής, οι βιομετατροπές και οι βιοδιαχωρισμοί. Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των φοιτητών σε μεθόδους βελτίωσης των ιδιοτήτων των ενζύμων και της λειτουργίας των κυττάρων ως κυτταρικά εργοστάσια για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη συμβολή των εφαρμογών της βιοτεχνολογίας στην παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων και αγαθών (όπως τρόφιμα, φάρμακα, εξειδικευμένα βιομόρια και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, βιοκαύσιμα κ.ά.), στην προστασία του περιβάλλοντος, και γενικότερα στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου.

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση νέων
  τεχνολογιών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Ομαδική Εργασία σε θέματα αιχμής της Βιοτεχνολογίας: 15
 • Αυτοτελής Μελέτη: 55

Σύνολο Μαθήματος: 109

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Ι. Γραπτή τελική εξέταση (85%) που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων
 • ΙI. Έκθεση και δημόσια παρουσίαση ομαδικής εργασίας (15%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

 • Αρχές Βιοτεχνολογίας Χ. Σταμάτη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2015
 • Εργαστηριακός Οδηγός Βιοτεχνολογίας Χ. Σταμάτη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Βιοτεχνολογία Δ. Κυριακίδη Εκδόσεις Ζήτη
 • Ενζυμική Βιοτεχνολογία Ι. Κλώνης Π.Ε.Κ
 • Βιοτεχνολογία: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές, Συγγραφείς: Renneberg Reinhard, Berkling Viola, Loroch Vanya, Süßbier Darja, Broken Hill Publishers Ltd
 • Basic Biotechnology, Third Edition Edited by Colin Ratledge , Bjørn Kristiansen, 2006, Cambridge University Press
 • Biotechnology, Academic Cell Update David P. Clark, Nanette J. Pazdernik 2012 Elsevier Inc
 • MODERN BIOTECHNOLOGY Connecting Innovations in Microbiology and Biochemistry to Engineering Fundamentals Nathan S. Mosier, Michael R. Ladisch, 2009 by John Wiley & Sons

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic
 • Applied Biochemistry and Biotechnology
 • Journal of Chemical Technology and Biotechnology
 • Βiocatalysis and Βiotransformation
 • Enzyme and Microbial Technology
 • Biotechnology Progress
 • Journal of Applied and Polymer Science
 • Process Biochemistry
 • Biotechnology and Βioengineering
 • Food Biotechnology
 • European Journal of Lipid Science and Technology
 • Journal of Biochemical Engineering
 • Bioresource Technology
 • International Journal of Biological Macromolecules
 • Microbial Cell Factories
 • Biochemical Engineering Journal
 • ISRN Biotechnology
 • Journal of Biomolecules
 • Trends in Biotechnology