Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Εξελικτική Βιολογία – Γενετική πληθυσμών
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Εξελικτική Βιολογία – Γενετική Πληθυσμών: μελέτη των προτύπων της γενετικής και μορφολογικής ποικιλότητας σε φυσικούς ζωικούς πληθυσμούς, ως αποτέλεσμα μικροεξελικτικών διεργασιών και τοπικών προσαρμογών
  • Μοριακή Οικολογία: φυλογεωγραφία, ανάπτυξη μοριακών δεικτών, γενετική ταυτοποίηση οργανισμών, μελέτη της διασποράς, έλεγχος πατρότητας, γενετική του τοπίου, μεταπληθυσμοί, ζώνες υβρδισμού
  • Γενετική της Διατήρησης: γενετική διατήρηση μικρών πληθυσμών, εκτίμηση των κινδύνων γενετικής υποβάθμισης ενδημικών και απειλούμενων ειδών, προσδιορισμός μονάδων διατήρησης, μέτρα προστασίας
  • Μελέτη και προστασία της Βιοποικιλότητας: καταγραφή και παρακολούθηση ζωικών πληθυσμών, εκτίμηση της βιοποικιλότητας προστατευόμενων περιοχών