Εξελικτική Βιολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY902

(Αναπληρωτής Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγή στην Εξελικτική Βιολογία – Τι είναι η Εξέλιξη
 • Η ιστορία της εξελικτικής σκέψης – η Δαρβινική θεωρία για την Εξέλιξη – η Μοντέρνα Σύνθεση
 • Αποδείξεις για την εξέλιξη
 • Η ιστορία της ζωής στη Γη
 • Το δέντρο της ζωής – Ταξινόμηση και Φυλογένεση – Μοριακά ρολόγια – Γονιδιακά δέντρα
 • Εξέλιξη γονιδίων και γονιδιωμάτων
 • Μικροεξέλιξη – Γενετική ποικιλότητα – Ισορροπία Hardy-Weinberg – Μεταλλάξεις – Τυχαία γενετική παρέκκλιση – Γονιδιακή ροή – Φυσική επιλογή – Μη-τυχαίες συζεύξεις
 • Φυσική επιλογή και προσαρμογή – Φαινοτυπική εξέλιξη
 • Εξέλιξη και ανάπτυξη
 • Εξέλιξη των στρατηγικών ζωής
 • Φυλετική επιλογή
 • Επιλογή συγγενών – Αλτρουισμός
 • Είδη – Ειδογένεση – Ζώνες υβριδισμού
 • Μακροεξέλιξη – Βιογεωγραφία – Εξελικτικά πρότυπα
 • Εξέλιξη του ανθρώπου

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα εστιάζει στην παρουσίαση και κατανόηση των εξελικτικών διεργασιών και των μηχανισμών που προκαλούν βιολογική εξέλιξη, καθώς και των προτύπων που προκύπτουν από αυτές τις διεργασίες. Το μάθημα καλύπτει ποικίλα θέματα της εξελικτικής βιολογίας όπως, η καταγωγή και ποικιλοποίηση των ζώντων οργανισμών, η θεωρία της εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής, οι έννοιες της αρμοστικότητας και της προσαρμογής, η ειδογένεση και μακροεξελικτικά πρότυπα και τάσεις, η γενετική των πληθυσμών. Στόχος του μαθήματος είναι η ενοποίηση των γνώσεων των φοιτητών από όλα τα ερευνητικά πεδία της βιολογίας σε ένα συνεκτικό πλαίσιο.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές της εξέλιξης, τους μηχανισμούς και τις διεργασίες της εξελικτικής αλλαγής. όπως και την αξία τους στη συνολική θεώρηση και κατανόηση όλων των βιολογικών διεργασιών και φαινομένων.

Γενικές ικανότητες

 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Ανάπτυξη κριτικής και συνθετικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 52
 • Αυτοτελής μελέτη: 50

Σύνολο Μαθήματος: 102

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Ερωτήσεις σύνθεσης και ανάπτυξης
 • Επίλυση προβλημάτων – ερμηνεία αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων – διατύπωση προτάσεων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Futuyma D.J., Kirkpatrick M. – Εξέλιξη. Εκδόσεις Utopia
 • Barton N.H., Briggs D.E.G., Eisen J.A., Goldstein D.B., Patel N.H. – Εξέλιξη. Εκδόσεις Utopia
 • Futuyma D.J. – Εξελικτική Βιολογία. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Evolution (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291558-5646)
 • Journal of Evolutionary Biology (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291420-9101)
 • Molecular Phylogenetics and Evolution (http://www.journals.elsevier.com/molecular-phylogenetics-and-evolution/)
 • Ecology and Evolution (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20457758)