Οικολογία Πεδίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE814

(Αναπληρωτής Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (E-course)
 • Ανάρτηση διαλέξεων (powerpoint)
 • Οδηγών Μελέτης Ασκήσεων

Περιεχόμενα μαθήματος

Περιλαμβάνει 60 ώρες συνολικά. Συμπεριλαμβάνει 6 μέρες στα Ζαγοροχώρια (Άνω Πεδινά), έξω στα βουνά, υπό καθοδήγηση για την ολοκλήρωση εργασιών πεδίου. Οι φοιτητές θα μένουν στο σταθμό έρευνας του ΠΙ (ΠΑΛΑΣΕ) στα Άνω Πεδινά. Θα πραγματοποιηθεί η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων και η ανάλυση των δεδομένων που θα συλλεχθούν στα Άνω Πεδινά ή πίσω στο πανεπιστήμιο.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Αναγνώριση ειδών στο πεδίο
 • Τεχνικές παρατήρησης οργανισμών στο πεδίο (birdsong analysis, territory mapping, invertebrate trapping, trapping of small mammals, reptiles and amphibians)
 • Αρχές δειγματοληψίας και πειραματικού σχεδιασμού πεδίου
 • Παραγωγή, ανάλυση και ερμηνεία οικολογικών δεδομένων
 • Παράγωγή βάσης δεδομένων ποικιλότητας
 • Ασφάλεια στο πεδίο

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει οικολογικές μεθόδους πεδίου με παρατήρησης, δειγματοληψίας και παρακολούθησης σε ένα περιβάλλον σε φύση. Οι μαθητές μαθαίνουν επίσης πώς να αναγνωρίζουν διάφορα είδη του πεδίου

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να πραγματοποιήσει το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την ανάλυση του προγράμματος δειγματοληψίας
 • έχουν μια βασική γνώση των οργανισμών που συναντώνται στο πεδίο – πουλιά, θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια, αρθρόποδα και τα φυτά
 • δουλεύει με ασφάλεια στο πεδίο

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 12
 • Εργαστηριακή Άσκηση: 18
 • Διαδραστική διδασκαλία: 20
 • Αυτόνομη μελέτη: 20

Σύνολο Μαθήματος: 70

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γραπτή τελική εξέταση (35%)
 • Διεξαγωγή άσκηση στο πεδίο (30%)
 • Ομαδική βάση δεδομένων βιοποικιλότητας (15%)
 • Ομαδική παρουσίαση (20%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • W.J. Sutherland, Ecological Census Techniques (2006) Cambridge University Press.

Προαπαιτούμενα μαθήματα