Παπαλουκάς Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Βιοπληροφορική
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Υπολογιστική Ανάλυση Πρωτεϊνών (Computational Protein Analysis)
  • Αυτόματη Ταξινόμηση Ιστών (Automated Tissue Classification)
  • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων (Biomedical Signal Processing)
  • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)