Μαραγκός Πέτρος

(Πρόεδρος Τμήματος)

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Αναπτυξιακή & Αναπαραγωγική Βιολογία
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Oocyte cell cycle and cell division. (Κυτταρικός κύκλος ωοκυττάρων, ωαρίων και προ-εμφυτευτικών εμβρύων)
  • DNA damage response of oocyte and pre-implantation embryos. (Απόκριση ωοκυττάρων, ωαρίων και προ-εμφυτευτικών εμβρύων σε βλάβες του DNA)
  • DNA damage response in embryonic stem cells. (Απόκριση εμβρυικών βλαστοκυττάρων σε βλάβες του DNA)
  • Role and function of oocyte-specific regulators which are expressed in cancer cells. (Ρόλος και λειτουργία ωοκυτταρικών ρυθμιστών που παρουσιάζουν και ογκογονική έκφραση)
  • Oocyte ageing and its links to aneuploidy, chromosomal abnormalities and DNA damage. (Γήρανση ωοκυττάρων και η σχέση της με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ανευπλοειδία και βλάβες του DNA)