Βιολογία και επιστημονική επικοινωνία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE820

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Διδασκαλία με χρήση του προγράμματος PowerPoint
 • Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος
 • Ανάρτηση πληροφοριών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course
 • Άμεση επικοινωνία με το διδάσκοντα με e-mail

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Πως επικοινωνούν οι επιστήμονες Βιολόγοι;
  Το κεφάλαιο αυτό θα επιτρέψει στο φοιτητή να κατανοήσει διαφορετικές στρατηγικές επικοινωνίας.
 2. Βιολογικά επιστημονικά άρθρα
  Αποτελεσματική συγγραφή επιστημονικού άρθρου και μικρής έκτασης γραπτών παρουσιάσεων μέσω της σωστής επιλογής και οργάνωσης του περιεχομένου.
 3. Προφορική παρουσίαση
  Ο φοιτητής θα μάθει πώς να επιλέγει και να οργανώνει το περιεχόμενο μίας προφορικής παρουσίασης στα αγγλικά και πώς να φτιάχνει διαφάνειες που να στηρίζουν την παρουσίασή του. Επίσης, θα μάθει πώς να απαντάει σε ερωτήσεις και να διαχειρίζεται το κοινό του.
 4. Συμμετοχή σε συνέδρια
  Ο φοιτητής θα μάθει διαφορετικούς τρόπους να αλληλεπιδρά με Βιολόγους ερευνητές σε ένα επιστημονικό συνέδριο. Θα περιλαμβάνεται εξάσκηση σε παρουσίαση πόστερ, σε συντονισμό συνεδρίας επιστημονικών ομιλιών ή πάνελ συζητήσεων.
 5. «Προώθησε τον εαυτό σου»
  Ο φοιτητής θα μάθει να γράφει κείμενο παρουσίασης του εαυτού του (cover letter) και βιογραφικό για τη διεκδίκηση εργασίας στο χώρο της Βιολογίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθει πώς να παρουσιάζει τις ικανότητες/δεξιότητες του σε αίτηση για πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας και να διαμορφώσει ένα ελκυστικό ερευνητικό σχέδιο.
 • Άσκηση πάνω στην κατανόηση αγγλικού επιστημονικού κειμένου και συγγραφή αγγλικού επιστημονικού κειμένου.
 • Οργάνωση/εξάσκηση στην προφορική παρουσίαση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος της Βιολογίας είναι η καλύτερη κατανόηση της φύσης. Για να έχει μία επιστημονική ανακάλυψη αντίκτυπο στην κοινωνία, ο επιστήμονας πρέπει να επικοινωνήσει την έρευνά του και τα αποτελέσματα αυτής, στην υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό. Η απόκτηση ικανότητας στην επικοινωνία δεν επιτρέπει μόνο τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων και την παρουσίαση ομιλιών και διαλέξεων, αλλά αποτελεί και ένα σημαντικό εργαλείο που θα καθορίσει τη μελλοντική επαγγελματική πορεία ενός επιστήμονα. Εντούτοις, οι βιολόγοι επιστήμονες στη χώρα μας δεν είναι επαρκώς επικοινωνιακά εφοδιασμένοι κατά τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους για να αντιμετωπίσουν τον όλο και πιο διεθνοποιημένο επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο.
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο την κατανόηση των βασικών στρατηγικών επιστημονικής επικοινωνίας όπως: συγγραφή και κατανόηση βιολογικών επιστημονικών άρθρων, συγγραφή άρθρων βιολογικού περιεχομένου για ΜΜΕ, δημιουργία προφορικών και γραπτών παρουσιάσεων, τρόπος συμμετοχής σε συνέδρια, συγγραφή ερευνητικής πρότασης χρηματοδότησης, δημιουργία βιογραφικού. Το μάθημα έχει σκοπό να είναι έντονα διαδραστικό και οι φοιτητές θα απαιτείται να συμμετέχουν ενεργά με γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις. Η γλώσσα των διαλέξεων, του υλικού μελέτης, των φοιτητικών παρουσιάσεων και της εξέτασης θα είναι η Αγγλική.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 26
 • Προφορική παρουσίαση σεμιναρίου στην αγγλική γλώσσα: 1
 • Εργαστήρια: 13
 • Αυτοτελής μελέτη: 52

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα): 92

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Οι φοιτητές αξιολογούνται στην πορεία του μαθήματος μέσω γραπτών και προφορικών ασκήσεων/παρουσιάσεων (35% του συνολικού βαθμού).
 • Σημαντικό μέρος της αξιολόγησης (65%) αποτελεί η τελική παρουσίαση όπου ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει μία στρατηγική επικοινωνίας ενός συγκεκριμένου βιολογικού θέματος σε κοινό. Η αξιολόγηση θα προκύπτει από την ανατροφοδότηση του κοινού.
  Οι λεπτομέρειες των διαδικασιών βρίσκονται στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο ecourse.
 • Όλες οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται στα Αγγλικά.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 1. Σύσταση πολλαπλής βιβλιογραφίας: άρθρα και ανασκοπήσεις που είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου.
 2. Σύσταση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων.