Φίλιου Μιχαέλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο
Βιοχημεία
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Μιτοχόνδρια και νευροψυχιατρικές διαταραχές
  • Βιοδείκτες και μέθοδοι εύρεσης βιοδεικτών (πρωτεομική, μεταβολωμική)
  • Νέοι θεραπευτικοί στόχοι για νευροψυχιατρικές διαταραχές