Βιοχημεία Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY404

(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές (E-course)
 • Ανάρτηση διαλέξεων (powerpoint) και οδηγών μελέτης ασκήσεων

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Δομή, λειτουργία και μέθοδοι ανάλυσης πρωτεϊνών
 • Τα μόρια της κληρονομικότητας (DNA και RNA)
 • Ένζυμα και μηχανισμοί ενζυμικής δράσης
 • Υδατάνθρακες
 • Βιολογικές μεμβράνες
 • Γλυκόλυση-Γλυκονεογένεση
 • Κύκλος του κιτρικού οξέος
 • Οξειδωτική φωσφορυλίωση

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοποί του μαθήματος είναι:

 • Η παρουσίαση των δομών των μακρομορίων και ο τρόπος με τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
 • Η εισαγωγή στη μεθοδολογία μελέτης δομής και δράσης των μακρομορίων.
 • Η εισαγωγή στη σύγχρονη ενζυμολογία και το βιολογικό ρόλο των ενζύμων.
 • Η κατανόηση της σχέσης δομής και λειτουργίας των βιολογικών μεμβρανών.
 • Η εισαγωγή στη διερεύνηση βασικών μεταβολικών οδών μετατροπής και αποθήκευσης ενέργειας (μεταβολισμός υδατανθράκων, κύκλος του κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση).

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιότητες, το ρόλο και τη λειτουργία των κύριων βιομορίων σε ένα ζωντανό οργανισμό.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με τη βιοχημεία των αμινοξέων, πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπιδίων.
 • Θα έχουν εισαχθεί στις ιδιότητες των ενζύμων και την κινητική τους.
 • Θα γνωρίζουν τα μονοπάτια του ενδιάμεσου μεταβολισμού με έμφαση στο λειτουργικό ρόλο και τη ρύθμισή τους.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με εργαστηριακές πρακτικές (εισαγωγή σε βασικές τεχνικές διαχωρισμού, ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των βιομορίων και την κατανόηση των ιδιοτήτων τους).

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακή Άσκηση: 18
 • Διαδραστική διδασκαλία:    3
 • Αυτόνομη μελέτη: 100

Σύνολο Μαθήματος: 160

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Θεωρία (80%)

 • Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  - Ερωτήσεις κλειστού τύπου
  - Θέματα (σύντομης) ανάπτυξης

Εργαστήριο (20%)

 • Αναφορές των επί των επιμέρους ασκήσεων (50%)
 • Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει
  - Ανάλυση πειραματικών δεδομένων
  - Επίλυση ασκήσεων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Berg JM, Tymoczko JL, Gatto GJ, Stryer L. Bιοχημεία, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης (8η αμερικάνικη έκδοση)
 • Nelson DL, Cox MM. Lehninger's Βασικές Αρχές Βιοχημείας, Εκδόσεις Πασχαλίδης (7η αγγλική έκδοση)