Βιοχημεία ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY501

(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητες (E-course)
 • Ανάρτηση διαλέξεων (powerpoint)

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Πορεία φωσφορικών πεντοζών
 • Μεταβολισμός του γλυκογόνου
 • Μεταβολισμός των λιπαρών οξέων
 • Ρυθμός αναπλήρωσης πρωτεϊνών και καταβολισμός αμινοξέων (κύκλος ουρίας)
 • Βιοσύνθεση αμινοξέων
 • Βιοσύνθεση νουκλεοτιδίων
 • Βιοσύνθεση των μεμβρανικών λιπιδίων και των στεροειδών ορμονών
 • Συνολική θεώρηση του μεταβολισμού

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοποί του μαθήματος είναι:

 • H κατανόηση μεταβολικών πορειών
 • Η κατανόηση βιοσυνθετικών μονοπατιών αμινοξέων, νουκλεϊκών οξέων, λιπιδίων και στεροειδών
 • Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταβολικών πορειών για τη ρύθμιση βασικών λειτουργιών των οργανισμών

Οι εργαστηριακές ασκήσεις αποσκοπούν στην εξοικείωση των φοιτητών με το πώς προσεγγίζονται βιολογικά ερωτήματα πειραματικά (εναλλακτικές μέθοδοι προσδιορισμού ενζυμικών ενεργοτήτων, ιστοειδική έκφραση ενζύμων). Γίνεται εισαγωγή σε βασικές τεχνικές διαχωρισμού, ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των νουκλεϊκών οξέων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα κατανοούν πως καλύπτονται οι ανάγκες του οργανισμού σε λειτουργικά και δομικά βιομόρια.
 • Θα γνωρίζουν ποιες είναι οι απαιτήσεις και πως επιτελείται η ρύθμιση των βιοσυνθετικών μονοπατιών των αμινοξέων, νουκλεϊνικών οξέων, λιπιδίων και στεροειδών.
 • Θα κατανοούν πως συντονίζονται τα μεταβολικά μονοπάτια στον οργανισμό και πως επιτυγχάνεται η ομοιόσταση.
 • Θα γνωρίζουν πώς να προσεγγίζουν ένα βιολογικό ερώτημα πειραματικά και πώς να αναλύουν τα αποτελέσματα τους και πώς να τα παρουσιάζουν με επιστημονικό τρόπο.
 • Θα γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται και αναλύουν νουκλεϊκά οξέα.

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακή Άσκηση: 18
 • Διαδραστική διδασκαλία: 3
 • Αυτόνομη μελέτη: 100

Σύνολο Μαθήματος: 160

Αξιολόγηση φοιτητών

Θεωρία (80%)

 • Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  - Ερωτήσεις κλειστού τύπου
  - Θέματα σύντομης ανάπτυξης

Εργαστήριο (20%)

 • Αναφορές επί των επιμέρους ασκήσεων και γραπτή
  αναφορά σε μορφή επιστημονικής δημοσίευσης (50%)
 • Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει
  - Ανάλυση πειραματικών δεδομένων
  - Επίλυση ασκήσεων

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Berg JM, Tymoczko JL, Gatto GJ, Stryer L. Bιοχημεία, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης (9η αμερικάνικη έκδοση)
 • Nelson DL, Cox MM. Lehninger's Βασικές Αρχές Βιοχημείας, Εκδόσεις Πασχαλίδης (7η αγγλική έκδοση)