Δουρής Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Μοριακή Βιολογία
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Μοριακή Γενετική: διερεύνηση μοριακών μηχανισμών ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα
  • Εξελικτική Βιολογία: Φυλογενετική ανάλυση, φυλογεωγραφία, evo-devo
  • Βιοτεχνολογικές εφαρμογές με έμφαση στα αρθρόποδα, φορείς και συστήματα πρωτεϊνικής έκφρασης σε κύτταρα εντόμων.