Γενετική Μηχανική (Θεωρία)

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE807

(Επίκουρος Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course

Περιεχόμενα μαθήματος

Περιεχόμενο διαλέξεων:

 • Φορείς: Βιολογία φάγων, και πλασμιδίων χρησιμοποιούμενων ως φορέων κλωνοποίησης, φορείς πλασμιδιακής και ιϊκής προέλευσης. Φορείς κλωνοποίησης, υπερέκφρασης γονιδίων, υπερπαραγωγής πρωτεϊνών. Φορείς κλωνοποίησης γονιδιωμάτων.
 • Τεχνικές: Ανάλυσης της γονιδιακής ρύθμισης και λειτουργίας (γονιδιακές συντήξεις, στοχευμένη in vitro μεταλλαξιγένεση, έκθεση σε φάγο, αντίστροφη γενετική – γονιδιακή αντικατάσταση).
 • Υπερέκφραση γονιδίων: Υπερέκφραση σε προκαρυωτικό και ευκαρυωτικό γενετικό υπόβαθρο. Συστήματα βακτηρίων, βακουλοϊών, ζύμης, κυτταρικών καλλιεργειών.
 • Διαγονιδιακοί οργανισμοί: Στοιχεία αρχιτεκτονικής ευκαρυωτικού γονιδιώματος, ρυθμιστικές αλληλουχίες, μεταθετά στοιχεία, μηχανισμοί μεταφοράς διαγονιδίων, ομόλογος ανασυνδυασμός, στοχευμένη ένθεση, επαγώγιμη έκφραση.
 • Βιοτεχνολογικές εφαρμογές της Γενετικής Μηχανικής: Εφαρμογές στη αγροτική παραγωγή, είδη διαγονιδιακών φυτών (στην φυτοπροστασία και στη βελτίωση άλλων ιδιοτήτων των φυτών). Εφαρμογές στην παραγωγή ανθρώπινων φαρμακευτικών προϊόντων. Εφαρμογές στην ανθρώπινη υγεία, παραγωγή εμβολίων.
 • Γονιδιωματική τροποποίηση: Μεγανουκλεάσες, ZFN, TALEN, CRISPR/Cas9 μεθοδολογία και εφαρμογές.
 • Οργανισμοί-μοντέλα: Μύκητες, o νηματώδης Caenorhabditis elegans, η Δροσόφιλα και άλλα έντομα, zebrafish, ποντίκι. Τεχνολογίες για μη-μοντέλα.
  Βιοηθικές παράμετροι τεχνολογιών γενετικής μηχανικής.

Εργασίες: (20% προαιρετικά)

Μία εργασία που περιλαμβάνει ανάθεση θέματος, αναζήτηση βιβλιογραφίας, σύνθεση και δημόσια παρουσίαση ευρημάτων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA, στην κατανόηση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης της έκφρασης προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών γονιδίων, στην εμβάθυνση στην τεχνολογία διαγονιδιακών οργανισμών και στην γονιδιωματική τροποποίηση, καθώς και στην παρουσίαση βιοτεχνολογικών εφαρμογών στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.

Απόκτηση ειδικών γνώσεων στους τομείς:

 • Της χρήσης τεχνικών και μεθόδων για την ανάλυση της έκφρασης γονιδίων.
 • Της διαγονιδιακής τεχνολογίας και της τροποποίησης γονιδιωμάτων.
 • Της εφαρμογής τεχνικών και μεθόδων γενετικής μηχανικής για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Μελέτη θεωρίας: 31
 • Σεμινάρια φοιτητών: 20

Σύνολο Μαθήματος: 90

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γλώσσα: Ελληνική.
 • Εξαμηνιαία γραπτή εξέταση.
  Συνδυαστικά ερωτήματα και ερωτήματα ανάπτυξης.
  Προφορική παρουσίαση εργασίας (20%).
 • Πρόσβαση φοιτητών στα κριτήρια: προφορική ενημέρωση.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • «Ανασυνδυασμένο DNA», Watson et al., Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2008
 • «Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου», Watson et al., Εκδόσεις Utopia, 2016
 • «Σημειώσεις Γενετικής Μηχανικής». Χατζηλουκάς Ευστάθιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2017.