Χρυσανθοπούλου Ακριβή

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο
Ανοσολογία
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Μεταφραστική έρευνα: Ανοσολογικοί μηχανισμοί ρύθμισης της φλεγμονής, της θρόμβωσης και της ίνωσης.
  • Έμφυτη ανοσία: Ουδετερόφιλο και μηχανισμοί δράσης του. Εξωκυττάριες ουδετεροφιλικές παγίδες (neutrophil extracellular traps, NETs)
  • Κυτταρικές αλληλεπιδράσεις.
  • Ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε πειραματικά μοντέλα φλεγμονής.