Ανοσολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY704

(Επίκουρη Καθηγήτρια)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Διαλέξεις, με τη χρήση Power Point
 • Οι διαλέξεις αναρτώνται στο e-course

Περιεχόμενα μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές λειτουργίες και τους αμυντικούς μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος. Αναλύεται ο ρόλος της φυσικής και επίκτητης ανοσίας στην άμυνα του οργανισμού, η ωρίμανση, ενεργοποίηση και δραστικότητα των διάφορων τύπων ανοσοκυττάρων, οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, ο ρόλος τους και η εξειδίκευσή τους στα διάφορα στάδια και στους διάφορους τύπους ανοσιακής απάντησης. Αναλύεται επίσης ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος σε παθολογικές καταστάσεις όπως αυτοανοσία, αλλεργία, καρκίνος, ανοσοανεπάρκειες κ.ά. Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμβάλλουν στην εμπέδωση της θεωρίας και στη σύνδεσή της με την εργαστηριακή πρακτική.

Θεωρία Μαθήματος: Επισκόπηση του ανοσοποιητικού συστήματος, Μηχανισμοί Φυσικής Ανοσίας, Αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος, Αντιγονοπαρουσίαση, Ωρίμανση λεμφοκυττάρων, Ενεργοποίηση λεμφοκυττάρων, Δραστικοί μηχανισμοί της κυτταρική ανοσίας, Δραστικοί μηχανισμοί της χυμικής ανοσίας, Δραστικοί ανοσιακοί μηχανισμοί έναντι μικροβίων, το ανοσοποιητικό σύστημα σε παθολογικές καταστάσεις.

Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε πειραματικές ασκήσεις Κυτταρομετρίας ροής, Ενζυμικών Ανοσοδοκιμασιών (ELISA), και Ανοσοααποτύπωσης κατά Western. Οι μέθοδοι αυτές έχουν ευρεία εφαρμογή σε όλα τα γνωστικά πεδία της βιολογίας, στη διαγνωστική και σε άλλες εφαρμογές. Η συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές Ανοσολογίας, να γνωρίζουν τα συστατικά μέρη του ανοσοποιητικού συστήματος (κύτταρα και ιστοί) και τη λειτουργία τους σε φυσιολογικές και παθολογικές αντιδράσεις. Κατανοούν τους μηχανισμούς ενεργοποίησης και τους δραστικούς μηχανισμούς της ανοσιακής απάντησης. Στο εργαστηριακό επίπεδο κατανοούν τις τεχνικές που βασίζονται στην αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος (ELISA, WB, FACS). Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ικανότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών .

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 18
 • Μελέτη: 95
 • Γραπτή αναφορά των εργαστηριακών ασκήσεων: 10
 • Εξετάσεις (θεωρία + εργαστήριο): 5

Σύνολο Μαθήματος: 167

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά

 • Το θεωρητικό μέρος των γραπτών εξετάσεων αποτελείται από 3 ενότητες, α) ερωτήσεις ανάπτυξης, β) ερωτήσεις κρίσεως ή προβλήματα και γ) σύντομες ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής (Σ/Λ). Συμμετοχή 75% στον τελικό βαθμό.
 • Η γραπτή εξέταση εργαστηρίου περιλαμβάνει ανάλυση αποτελεσμάτων ELISA, WB, FACS. Λύση εργαστηριακού προβλήματος, όπως επιλογή μεθόδου και ανάπτυξή της για τη μέτρηση δοθέντος παράγοντα. Συμμετοχή 25% στον τελικό βαθμό.
 • Οι πολύ καλές γραπτές αναφορές των εργαστηριακών ασκήσεων βαθμολογούνται με bonus. Συνολικά ο φοιτητής μπορεί να λάβει 1 βαθμό σε bonus αν παρουσιάσει εργασίες υψηλής ποιότητας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Cellular and Molecular Immunology. A.K. Abbas, A.H. Lichtman and S. Pillai, 8th edition, Saunders, Philadelphia, USA 2015
  ISBN 978-0-323-31614-9
 • Βασική Ανοσολογία (Λειτουργίες & Δυσλειτουργίες του Ανοσοποιητικού Συστήματος), Abul K. Abbas, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2004 Αθήνα,
  ISBN 960-399-217-8
 • Βασική Ανοσολογία (Λειτουργίες & Δυσλειτουργίες του Ανοσοποιητικού Συστήματος), Abul K. Abbas, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2004 Αθήνα,
  ISBN 960-399-217-8