Αφένδρα Αμαλία – Σοφία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο
Μικροβιακή Γενετική
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Βακτηριακά πλασμίδια (bacterial plasmids)
  • Γενετική βελτίωση μικροοργανισμών (Genetic improvement / engineering of microorganisms)
  • Γονίδια βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος (Genes of biotechnological interest)