Επιλεγμένα θέματα Γενετικής

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE704

(Επίκουρη Καθηγήτρια)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email & ecourse

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Ποσοτική Γενετική. Η φύση των συνεχών χαρακτηριστικών, συνεχείς φαινότυποι, προβλήματα που μελετώνται στην ποσοτική γενετική. Στατιστικά εργαλεία. Πολυγονιδιακή κληρονομικότητα. Κληρονομησιμότητα. Απόκρισηστην επιλογή.
 2. Γονιδιωματική. Δομική γονιδιωματική, λειτουργική γονιδιωματική, συγκριτική γονιδιωματική. Ηθική και πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος.
 3. Γενετική της Συμπεριφοράς. Η έννοια της συμπεριφοράς και η συμβολή της γενετικής. Συσχέτιση γονιδίων και περιβάλλοντος στη συμπεριφορά. Σχέση απλών γονιδίων και συμπεριφοράς: παραδείγματα στα ζώα και τον άνθρωπο. Πολυγονιδιακή συσχέτιση και συμπεριφορά, γενετική προσέγγιση της συμπεριφοράς στους ανθρώπους: στοιχεία γενεαλογικού δένδρου, μοριακή προσέγγιση, πολυγονιδιακές διαταραχές, παραδείγματα.
 4. Γενετική του Καρκίνου. Κυτταρικός κύκλος και καρκίνος, γονίδια και καρκίνος (ογκογονίδια, κατασταλτικά γονίδια, γονίδια-μεταλλάκτες), η βράχυνση των τελομερών και ο καρκίνος στον άνθρωπο, η πολυσταδιακή φύση του καρκίνου, χημικές ενώσεις και ακτινοβολία ως καρκινογόνοι παράγοντες.
 5. Φαρμακογενετική – Οικογενετική. Γονότυποι και παράγοντες που επηρεάζουν την δράση ορισμένων φαρμάκων, φαρμακογενετικοί πολυμορφισμοί – πολυγονιδιακός έλεγχος. Το φαρμακογονιδιωματικό πεδίο.
 6. Εφαρμογές της Γενετικής στον άνθρωπο. Γενετικό φορτίο. Γενετικές ασθένειες. Εφαρμογές της Γενετικής στον οικογενειακό προγραμματισμό. Γενετική επιλογή και αρνητικήευγονική.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν, να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν επιλεγμένα πεδία της γενετικής τα οποία αναλύονται με κλασικές και μοριακές μεθόδους. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν προκειμένου να αξιολογήσουν, να επεξεργαστούν και να επιλύσουν προβλήματα. Ακόμα, θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τους τρόπους με τους οποίους διερευνάται η γενετική βάση στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, με στόχο να αναπτύξουν τη δική τους μεθοδολογική προσέγγιση σε επιστημονικές μελέτες τις οποίες θα κληθούν να διερευνήσουν.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 40
 • Αυτοτελής μελέτη: 35

Σύνολο Μαθήματος: 75

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Θέματα σύντομης ή μέτριας ανάπτυξης (70%)
 • Ασκήσεις (30%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Klug, Cummings, Spencer, Palladino ΒασικέςΑρχέςΓενετικής, ΑκαδημαϊκέςΕκδόσεις, 2015. ISBN: 978-618-5135-03-4.
 • RussellP.J. iGenetics - Μία Μεντελική Προσέγγιση, Επίτομη έκδοση, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2013. ISBN: 978-960-99895-7-2
 • Αλαχιώτης Σ. Εισαγωγή στη Γενετική, Εκδοτικός Οργανισμός Α.Α Λιβάνη, 2011. ISBN 978-960-14-2346-3.
 • LewinB. GENESVIII, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2004. ISBN: 978-960-88412-0-8
 • Watson, Caudy, Myers, Witkowski. ΑνασυνδυασμένοDNA, ΑκαδημαϊκέςΕκδόσεις, 2007. ISBN: 978-960-88412-5-3)
 • http://www.doegenomes.org (Human Genome Project Information)
 • http://www.ornl.gov/TechResources/Human_Genome/home.html (background information about the Human Genome Project)
 • http://www.sanger.ac.uk/ (Sanger Centre in Cambridge - genome analysis projects in human and other organisms)
 • http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/3671.html (American Medical Association site for Applied Genetics)
 • http://www.accessexcellence.org/ (Access Excellence - The National Health Museum)