Μικροβιακή Γενετική

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE908

(Επίκουρη Καθηγήτρια)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email & ecourse

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Σημασία των βακτηρίων.
 • Μεταβολισμός προκαρυωτικού DNA. Αντιγραφή κυκλικού & ευθύγραμμου DNA στα βακτήρια.
 • Πλασμίδια. Χαρακτηριστικά, ιδιότητες, χρησιμότητα.
 • Αντιγραφή και διατήρηση των πλασμιδίων στους ξενιστές τους.
 • Οριζόντια γονιδιακή μεταφορά: σύζευξη, μετασχηματισμός, συζευκτικά & μεταθετά στοιχεία.
 • Αίσθηση απαρτίας (quorum sensing) στα βακτήρια. Μοριακοί μηχανισμοί στα Gram- και Gram+ βακτήρια και κυτταρικές λειτουργίες που επάγονται.
 • Κυτταρική διαφοροποίηση σε βακτήριο: Σχηματισμός ενδοσπορίων στο Bacillus subtilis.
 • Ακραιόφιλα βακτήρια. Γενικά χαρακτηριστικά. Παραδείγματα γενετικής ρύθμισης. Εφαρμογές.
 • Μικροβιόκοσμος: Εθνική Πρωτοβουλία & Επιστημονική Εταιρεία.

Παρουσίαση βιβλιογραφικής αναφοράς

 • Οι φοιτητές επιλέγουν από έναν κατάλογο πρόσφατων άρθρων ανασκόπησης στη θεματολογία της Μικροβιακής Γενετικής και ετοιμάζουν μία εργασία ατομικά ή σε μικρές ομάδες (μέγιστο 4 άτομα ανάλογα με το μέγεθος του άρθρου) που παρουσιάζεται προφορικά στην τάξη.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν, να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τους μηχανισμούς της γενετικής ποικιλομορφίας στα βακτήρια καθώς και της απόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα που οδηγεί σε επαγωγή συγκεκριμένων λειτουργικών διεργασιών. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν προκειμένου να αξιολογήσουν, να επεξεργαστούν και να επιλύσουν προβλήματα. Ακόμα, θα είναι σε θέση να συνδυάσουν τους μηχανισμούς αυτούς, με στόχο να αναπτύξουν τη δική τους μεθοδολογική προσέγγιση σε επιστημονικές μελέτες τις οποίες θα κληθούν να διερευνήσουν.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ατομική ή ομαδική εργασία

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 40
 • Παρουσίαση εργασίας: 25
 • Αυτοτελής μελέτη: 35

Σύνολο Μαθήματος: 100

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Θεωρία (50 %, εφόσον 5)
 • Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
 1. Θέματα σύντομης ή μέτριας ανάπτυξης (85%)
 2. Ασκήσεις (15%)
 • Παρουσίαση εργασίας (50%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Watson, Baker, Bell, Gann, Levine, Losick. Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου, Utopia εκδόσεις ΕΠΕ, 2014. ISBN 978-960-98123-1-3
 • Watson, Caudy, Myers, Witkowski. Ανασυνδυασμένο DNA, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2007. ISBN: 978-960-88412-5-3)
 • www.sci.sdsu.edu/~smaloy/MicrobialGenetics/ (Microbial genetics supplement)
 • http://biology-pages.info (Kimball’s Biology pages)
 • http://www.accessexcellence.org/ (Access Excellence - The National Health Museum)