Καταπόδης Πέτρος

Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Βιοχημική Μηχανική
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Production of high value products by microbial cultures
  • Purification and biochemical characterization of industrial enzymes
  • Biodiesel production by microalgae
  • Microbial biodegradation/biotransformation of aromatic compounds