Κυτταρική Νευροβιολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE609

(Επίκουρος Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Εξειδικευμένο Λογισμικό προσομοίωσης διαύλων, μεμβρανών και νευρικών κυττάρων
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγή στη βιολογία ιοντικών διαύλων: από το γονίδιο στην εξέλιξη
 • Η δομή ιοντικών διαύλων
 • Τεχνικές και μέθοδοι στη κυτταρική νευροβιολογία
 • Οι ηλεκτρικές ιδιότητες της κυτταρικής μεμβράνης
 • Δενδρίτες και άκανθες νευρικών κυττάρων
 • Ο νευρικός άξονας
 • Το δυναμικό ενέργειας
 • Ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά και φαρμακολογία τασεοευαίσθητων και συνδεματικών διαύλων.
 • Μελέτη περίπτωσης: ο πυραμιδικός νευρώνας

Ασκήσεις:

 • Εκπαίδευση σε υπολογιστικές ασκήσεις χρησιμοποιώντας προγράμματα προσομοίωσης της λειτουργίας διαύλων και μεμβρανών. Εξετάζονται τα εξής θέματα:
 • Η λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης ως πυκνωτή
 • Η δράση της χωρητικότητας και της αγωγιμότητας στην απόκριση του δυναμικού της μεμβράνης
 • Προσομοίωση ενός δενδρίτη.
 • Προσομοίωση του δυναμικού ενέργειας χρησιμοποιώντας το μοντέλο των Hodgkin και Huxley.
 • Προσομοίωση της αγωγής του δυναμικού ενέργειας σε ασθένειες απομυελίνωσης.

Εργασίες:

 • Μία εργασία που περιλαμβάνει επιλογή θέματος, αναζήτηση βιβλιογραφίας, σύνθεση και παρουσίαση ευρημάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση του φοιτητή στα αντικείμενα της νευροεπιστήμης και πιο ειδικά της βιολογίας και φυσιολογίας των νευρικών κυττάρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λειτουργία των ιοντικών διαύλων. Επίσης, αναλύονται μοντέρνες τεχνικές και μεθοδολογίες για την μελέτη νευρικού συστήματος στο κυτταρικό επίπεδο.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές (1) θα κατανοούν τις βασικές αρχές της λειτουργίας των νευρικών κυττάρων και πως αυτά επεξεργάζονται και μεταδίδουν τη βιολογική πληροφορία, (2) θα εξοικειωθούν με τεχνικές και ερευνητικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στη κυτταρική νευροβιολογία, (3) θα αποκτήσουν δεξιότητες στην ανάδειξη και επικοινωνία επιστημονικών ερωτημάτων και θα εξασκηθούν στην αναζήτηση, αξιολόγηση, επιλογή, επεξεργασία και παρουσίαση της εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και (4) θα αποκτήσουν ικανότητες για την κατανόηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας στη κυτταρική νευροβιολογία.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 27
 • Εργαστηριακή Άσκηση: 12
 • Αυτοτελής μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας: 46
 • Εκπόνηση εργασίας: 38

Σύνολο Μαθήματος: 120

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή εξέταση 55%,

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

Εργαστηριακές ασκήσεις 5%

Εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας 40%

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

 • ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ: PURVES, AUGUSTINE, FITZPATRICK, HALL, LAMANTIA, MCNAMARA, WILLIAMS, ISBN: 978-960-394-596-3
 • ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: KANDEL, SCHWARTZ, JESSELL, ISBN: 978-960-524-075-2
 • CELLULAR AND MOLECULAR NEUROPHYSIOLOGY: HAMMOND, ISBN: 9780123970329

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Neurophysiology
 • Biophysical Journal
 • Journal of Neuroscience
 • Neuron
 • Nature Neuroscience

Προαπαιτούμενα μαθήματα