Ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων (διδασκαλία στα αγγλικά)

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE725

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Περιεχόμενα μαθήματος

Τύποι περιβαλλοντικών δεδομένων. Εισαγωγή στο περιβάλλον προγραμματισμού R. Δομές δεδομένων και διαχείριση δεδομένων. Μοντέλα χρονοσειρών για περιβαλλοντικά δεδομένα. Η έννοια της περιβαλλοντικής μεταβλητότητας. Γραφικές παρουσιάσεις. Βασικές αναλύσεις με το R : t-tests, ANOVA και γραμμική παλινδρόμηση. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα. Όλες οι τεχνικές θα παρουσιαστούν με εφαρμογές σε προβλήματα βιοποικιλότητας, χρονοσειρές, ιατρικές δοκιμές και βιοτεχνολογικές εφαρμογές.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • Θα ξέρουν πώς να ερμηνεύουν τα περιβαλλοντικά δεδομένα
 • Θα ξέρουν πώς να χειρίζονται ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα
 • Θα ξέρουν να εφαρμόζουν τεχνικές ανάπτυξης στατιστικών μοντέλων
 • Θα ξέρουν να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης

Γενικές ικανότητες

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 13
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 26
 • Φροντιστήριο: 26
 • Ανάλυση επιστημονικών άρθρων: 9
 • Δραστηριότητες σε Η/Υ: 9

Σύνολο Μαθήματος: 83

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή Εξέταση σε θέματα γνώσης και κρίσης, απόδοση στις συνθετικές εργασίες, γενική εκτίμηση της ικανότητας και του ενδιαφέροντος του φοιτητή.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών

 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με ασκήσεις (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Verzani, John. "Using R for Introductory Statistics." New York: CUNY, 0.4 edition URL http://www. math. csi. cuny. edu/Statistics/R/simpleR/index. html 106 (2002).

Προαπαιτούμενα μαθήματα