Γενικά Μαθηματικά

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY103

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Ανακοινώσεις ασκήσεων και λύσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα με e-mail.

Περιεχόμενα μαθήματος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχοι είναι:

  • η κατανόηση σημαντικών μεθόδων απειροστικού λογισμού και επίλυσης διαφορικών εξισώσεων, καθώς και οι εφαρμογές τους σε περιοχές της Βιολογίας αλλά και άλλων επιστημών,
  • η εξοικείωση με έννοιες που εμφανίζονται στη «Βιοστατιστική» στο επόμενο εξάμηνο.

Γενικές ικανότητες

Αυτόνομη εργασία. Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. Λήψη αποφάσεων.

Οργάνωση διδασκαλίας

  • Διαλέξεις: 40
  • Φροντιστήρια: 30
  • Επιπλέον ασκήσεις (3 σετ ασκήσεων): 50

Σύνολο Μαθήματος: 120

Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση βασίζεται σε τρίωρη γραπτή εξέταση στην επίλυση προβλημάτων, στο τέλος του εξαμήνου, στην Ελληνική.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

1. Μωυσιάδης, Χ., Ανώτερα μαθηματικά, Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2016.
2. Ντούγιας, Σ., Μαθηματικά: Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2002.
3. Τσαμάτος, Π., Στοιχεία Ανώτερων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2002.