Τρογκάνης Αναστάσιος

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο
Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων & Εφαρμογές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Ανάλυση πολύπλοκων εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων πλούσιων σε ενώσεις βιολογικού ενδιαφέροντος. Analysis of complex extracts of natural products rich in compounds of biological interest
  • Φασματοσκοπική μελέτη μοριακής δομής βιολογικώς δραστικών ενώσεων σε κατάσταση διαλύματος, όπως πεπτιδίων και συμπλόκων τους. Spectroscopic study of the molecular structure ob biologically active compounds in the solution state, such as peptides and their complexes
  • Φασματοσκοπική μελέτη της επιδιαλύτωσης μοντέλων ενώσεων και πεπτιδίων. Solvation Studies of Model Compounds and Peptides
  • Ανάλυση δειγμάτων ορού και ούρων (μεταβονομική). Metabonomic studies of Biological Fluids
  • Ανάπτυξη και βελτίωση μεθόδων λήψεως φασμάτων. Development of NMR Techniques