Όραμα – αποστολή – Στρατηγικοί στόχοι – Πολιτική ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνοψίζεται ως ακολούθως:

Το Τμήμα διαθέτει σαφές και καταγεγραμμένο όραμα, καθώς και συγκεκριμένη αποστολή. Το Τμήμα εντάσσει τις αποφάσεις και δραστηριότητές του μέσα σε ένα γενικότερο προγραμματισμό που καθορίζεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις αρχές και τις αξίες του ΕΧΑΕ και υιοθετεί μια κουλτούρα ποιότητας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και των εξωτερικών ομάδων συμφερόντων που συναλλάσσεται. Το Τμήμα καταγράφει με διαφάνεια τις δράσεις του και προβαίνει στη δημόσια προβολή τους, σεβόμενο πάντα τις εκάστοτε ανάγκες διαφάνειας αλλά και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όραμα του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι να βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας, τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης, και να παρέχει στους φοιτητές του την πιο σύγχρονη και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της Βιολογίας, αποτελώντας το μοναδικό Τμήμα μεταξύ των ομοειδών με τέτοια ευρύτητα δράσης και συνιστώντας διακριτό σημείο του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

Συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματος είναι η πενταετής διάρκεια σπουδών του, και η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του κατά τρόπο ώστε ο τίτλος σπουδών ΠΠΣ που απονέμει έχει αναγνωριστεί ισότιμος με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (integrated master).

Tο Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: (i) την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και (ii) την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Η διαρκής ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας του ΠΠΣ, αποτελεί στρατηγικό στόχο του Τμήματος, εναρμονισμένο με τη νομοθεσία, το στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εν γένει τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Standards Guidelines 2015). Ο στόχος της ολικής ποιότητας εντάσσεται στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος και αποτυπώνεται στην ετήσιο προγραμματισμό (στοχοθεσία) των δράσεών του.

Η πολιτική ποιότητας εξειδικεύεται στους τομείς δράσης του Τμήματος που αποτυπώνονται στους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΠΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤ:

 • Διαρκής αναβάθμιση του ΠΠΣ
 • Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση του ΠΠΣ
 • Διεύρυνση επαγγελματικών δικαιωμάτων του τίτλου σπουδών
 • Ενίσχυση προπτυχιακής έρευνας
 • Προαγωγή έρευνας, επίτευξη καινοτομίας και αριστείας
 • Αξιοποίηση υποδομών και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ενίσχυση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού

 

Ετήσια εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του ΕΣΔΠ

Το Τμήμα με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος διενεργεί ετήσια εσωτερική αξιολόγηση, καταγράφει τα απογραφικά δεδομένα του και αναπτύσσει το σύστημα διασφάλισης ποιότητάς του.

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του ΠΠΣ, προωθεί το όραμα και την αποστολή του, υποστηρίζει την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων, όπως αυτά περιγράφτηκαν παραπάνω, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Η δέσμευσή του εκφράζεται μέσω της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας που έχει θεσπίσει και βάσει της οποίας:

 • Το Τμήμα ασπάζεται τις αρχές και τα κριτήρια ποιότητας του ΕΧΑΕ και δεσμεύεται να τις εφαρμόζει σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς του.
 • Ειδικότερα, για την κατάρτιση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και την περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων τα παραπάνω κριτήρια αποτελούν οδηγό και κατευθυντήρια γραμμή Το Τμήμα πρωτοστατεί και επιδεικνύει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της επιτυχούς πιστοποίησης των προγραμμάτων του εντός και εκτός συνόρων και της περαιτέρω διάκρισής του
 • Το Τμήμα διαθέτει δραστήριες επιτροπές Προγραμμάτων Σπουδών και Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και επιπλέον μεταδίδει στους φοιτητές του την κουλτούρα της αξιολόγησης / πιστοποίησης καλώντας τους σε ενεργή συμμετοχή
 • Το Τμήμα λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των εσωτερικών εκθέσεων αξιολόγησης και την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων ΟΠΕΣΠ, εντοπίζει πιθανά προβλήματα και μελετά τρόπους αντιμετώπισης και συνεχούς βελτίωσης
 • Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που περιγράφονται στο ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εφαρμόζονται κατά περίπτωση και σε επίπεδο Τμήματος με τις ανάλογες προσαρμογές.

Μπορείτε να δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προγραμματισμός στόχων και δράσεων

Το Τμήμα προβαίνει σε προγραμματισμό των στόχων του σε ετήσια βάση, το αργότερο κάθε Απρίλιο, με χρονικό ορίζοντα ενός ακαδημαϊκού έτους. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η διαδικασία στοχοθεσίας και δράσεων ολοκληρώθηκε με την έγκρισή τους στη συνεδρίαση της Συνέλευσης (264/12-03-19) και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής καλύπτει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Για τον καθορισμό των στόχων του λήφθηκαν υπόψη το όραμα και η αποστολή του, καθώς και τα δεδομένα και οι δείκτες του ΟΠΕΣΠ του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Οι στόχοι του Τμήματος καθορίζονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, όπως έχουν θεσπιστεί στη σχετική βιβλιογραφία:

 • Να είναι συγκεκριμένοι
 • Να είναι μετρήσιμοι
 • Να είναι ακριβείς
 • Να είναι εφικτοί
 • Να είναι χρονικά καθορισμένοι.

Τα πεδία εφαρμογής της στοχοθεσίας είναι: η εκπαιδευτική λειτουργία, η ερευνητική δραστηριότητα, η οικονομική διαχείριση, η διοικητική αποτελεσματικότητα, κ.α.

Αναλυτικά οι στόχοι που έχουν επιλεγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 φαίνονται στο ειδικό έντυπο στοχοθεσίας, που μπορείτε να δείτε εδώ Στοχοθεσία Ποιότητας 2019-2020.

Επικοινώνηση της πολιτικής ποιότητας

Η δήλωση του οράματος, της αποστολής και της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, προκειμένου να αποτυπώνουν σαφή εικόνα για την ταυτότητα και το προφίλ του Τμήματος.

Η πολιτική ποιότητας αποτελεί ζύμωση χρόνων και διαδικασιών, και έρχεται να επισφραγίσει ρητά τη στόχευση του Τμήματος να διακριθεί σε όρους ποιότητας και να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην οικεία πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Η πολιτική ποιότητας φέρει την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και αποδοχή της από τα μέλη, καθώς και η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών που θα εξασφαλίσει και τη δέσμευσή τους στην υλοποίησή της.

Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο το Εγχειρίδιο του ΕΣΔΠ (Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος για τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή και κατανόηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο.