Υδροβιολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY606

(Επίκουρη Καθηγήτρια)
(Ε.Τ.Ε.Π.)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγή στην Υδροβιολογία – Διαίρεση υδάτινων οικοσυστημάτων
 • Αβιοτικά χαρακτηριστικά υδάτινων οικοσυστημάτων (θερμοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα, θρεπτικά άλατα, διαλυμένα αέρια κ.ά.)
 • Η βιοτική συνιστώσα (πλαγκτό, βένθος, νηκτό, υδρόβια ορνιθοπανίδα)
 • Προσαρμογές της βιοτικής συνιστώσας στο αβιοτικό πλαίσιο (μηχανισμοί πλευστότητας, ωσμωρύθμιση, θ/σία, φως)
 • Αλληλεπιδράσεις μέσα στη βιοτική συνιστώσα (ανταγωνισμός, θήρευση, παρασιτισμός, συμβίωση)
 • Βιογεωχημικοί κύκλοι στα υδάτινα οικοσυστήματα (κύκλος N, P, C)
 • Μεταβολισμός οικοσυστημάτων – Τροφικά πλέγματα
 • Σύγκριση χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων
 • Περιγραφή βασικών οικοτόπων
 • Παγκόσμιο Κλίμα – Κλιματικές αλλαγές
 • Ανθρωπογενείς επιδράσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα – Μέτρα προστασίας
 • Σύγχρονες τεχνολογίες μελέτης & αξιοποίησης των υδάτινων πόρων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων της βιολογίας των υδατικών οικοσυστημάτων τα οποία καλύπτουν περισσότερο από 70% της επιφάνειας του πλανήτη. Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται βασικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του νερού που καθορίζουν την εξέλιξη και τις προσαρμογές των υδρόβιων οργανισμών και τα οποία είναι υπεύθυνα για τις διαφορές που παρατηρούνται στην οργάνωση των βιοκοινοτήτων σε υδατικά και χερσαία οικοσυστήματα. Εξετάζεται η οργάνωση και τα χαρακτηριστικά βιοκοινοτήτων του πλαγκτού, του νηκτού και του βένθους και χαρακτηριστικοί οικότοποι από την μεσοπαλιρροιακή ζώνη και τα εκβολικά συστήματα μέχρι την βαθειά θάλασσα των ωκεανών. Τέλος εξετάζεται ο ρόλος των υδατικών οικοσυστημάτων ως πηγή πόρων αλλά και ως αποδεκτών ρύπων του σύγχρονου ανθρώπου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες:

 • Θα έχουν βασικές γνώσεις για τους οργανισμούς και τις βιολογικές διεργασίες που επιτελούνται στα υδατικά οικοσυστήματα ακολουθώντας μία οικολογική προσέγγιση.
 • Θα γνωρίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουν τα υδατικά οικοσυστήματα όπως διατροφή, παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, ρύθμιση του κλίματος κ.ά. καθώς και βασικές επιπτώσεις της ανθρωπογενούς δραστηριότητας σε αυτά.
 • Θα γνωρίζουν βασικές μεθοδολογίες και τεχνικές μελέτης των υδατικών οικοσυστημάτων

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 18
 • Άσκηση πεδίου: 12
 • Συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας με ανάλυση βιβλιογραφίας: 25
 • Εργαστηριακές αναφορές: 25
 • Αυτοτελής μελέτη: 65

Σύνολο Μαθήματος: 184

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γραπτή τελική εξέταση 70%
 • Συγγραφή και παρουσίαση εργασίας 10%
 • Εξέταση εργαστηρίου με ερωτήσεις σύντομης απάντησης 10%
 • Εργαστηριακές ασκήσεις και αναφορές 10%

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Nybakken James. Θαλάσσια Βιολογία, 2005 ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ISBN: 978-960-411-511-2
 • Wetzel. Λιμνολογία, Έκδοση: 1 ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ ISBN: 9608765560
 • Peter Castro, Michael e. Huber. Θαλάσσια Βιολογία, 2015, UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • MARINE BIOLOGY
 • LIMNOLOGY OCEANOGRAPHY
 • ESTUARIES & COASTS
 • HYDROBIOLOGY