Υδατοκαλλιέργειες

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE812

(Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες ιστορία των υδατοκαλλιεργειών
 • Γενικές αρχές, μορφές, τύποι και συστήματα υδατοκαλλιεργειών, απαιτούμενες συνθήκες, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα προστασίας, πρότυπα ποιότητας νερών
 • Καλλιέργεια σημαντικών υδρόβιων οργανισμών: μικροφύκη, καρκινοειδή, ψάρια στα εσωτερικά νερά και στη θάλασσα
 • Αρχές γενετικής βελτίωσης
 • Φυσιολογία της αναπαραγωγής
 • Διατροφή και τεχνολογία παρασκευής ιχθυοτροφών
 • Τεχνητή αναπαραγωγή, παρακολούθηση εμβρυικής ανάπτυξης ιχθύων

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Απόκτηση βασικής γνώσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την καλλιέργεια διάφορων υδρόβιων οργανισμών
 • Σημαντικότεροι εκτρεφόμενοι υδρόβιοι οργανισμοί στην Ελλάδα και παγκοσμίως
 • Μέθοδοι και τεχνικές εκτροφής
 • Ποιότητα νερών για την εκτροφή υδρόβιων οργανισμών
 • Συνειδητοποίηση της ανάγκης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών σε σχέση με τα προβλήματα της αλιείας αλλά και των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. Υδατοκαλλιέργειες και διατροφή
 • Επιλογή ειδών για εκτροφή σε διαθέσιμα περιβάλλοντα, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες
 • Βιολογικά εκτρεφόμενα ψάρια
 • Βιοτεχνολογία και υδατοκαλλιέργειες

Γενικές ικανότητες

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 9
 • Ασκήσεις πεδίου: 18
 • Μελέτη ανάλυση επιστημονικών άρθρων: 3
 • Δραστηριότητες σε Η/Υ: 3

Σύνολο Μαθήματος: 72

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή Εξέταση σε θέματα γνώσης και κρίσης, απόδοση στις συνθετικές εργασίες, γενική εκτίμηση της ικανότητας και του ενδιαφέροντος του φοιτητή.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών

 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Παπουτσόγλου Σ. Εισαγωγή στις Υδατοκαλλιέργειες. Τόμος Ι. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
 • Πάσχος Ι. Ιχθυοκαλλιέργειες Εσωτερικών Υδάτων. Εκδόσεις Σταμούλη,Αθήνα
 • Λεονάρδος Ι. Σημειώσεις Υδατοκαλλιεργειών. Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Aquaculture

Προαπαιτούμενα μαθήματα