Ιχθυολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE708

(Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Ιστορία, στόχος μαθήματος.
 • Γενικά χαρακτηριστικά ψαριών, μορφολογία, συστηματική.
 • Στοιχεία φυσιολογίας (πλευρική γραμμή, οσμωρύθμιση, αναπνοή, αναπαραγωγή, διατροφή, κίνηση, θερμορύθμιση, πλευστότητα).
 • Ψάρια και αβιοτικό περιβάλλον.
 • Βιοτικές σχέσεις μεταξύ ψαριών και άλλων οργανισμών.
 • Ηλικία και αύξηση, σχέσεις μήκους-βάρους, παράμετροι αύξησης.
 • Αναπαραγωγή και γονιμότητα.
 • Διατροφή, ανάλυση στομαχικού περιεχομένου και τροφικά επίπεδα.
 • Θνησιμότητα και δυναμική και αξιοποίηση στη διαχείρση αλιευμάτων.
 • Χρήση του προγραμμάτων FiSAT, Fishbase

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη συστηματική, ανατομία, μορφολογία, φυσιολογία, ηλικία και αύξηση, αναπαραγωγή, οικολογία και δυναμική των ψαριών και τη διαχείριση των αποθεμάτων τους.
 • Εξοικείωση με τη λήψη εξειδικευμένων μετρήσεων της μορφολογίας.
 • Ανάλυση μορφομετρικών σχέσεων.
 • Μελέτη της ηλικίας .
 • Προσδιορισμός της γονιμότητας.
 • Ανάλυση της διατροφής και της οικολογίας της διατροφής.
 • Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και αναλύσεων για την εκτίμηση βιολογικών παραμέτρων.
 • Χειρισμός της βάσςη δεδομένων FishBase (www.fishbase.org.)
 • Αλιεία, αλιευτική διαχείριση αποθεματων.
 • Μεταναστεύσεις ψαριών.

Γενικές ικανότητες

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις (Ομαδικά): 39
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 20
 • Ασκήσεις πεδίου: 8
 • Διαδραστική διδασκαλία: 6

Σύνολο Μαθήματος: 73

Αξιολόγηση φοιτητών

Προφορική Εξέταση, Γραπτή Εξέταση, Αναφορά για εργαστηριακή ή υπαίθρια άσκηση, Προφορική Παρουσίαση (προαιρετική), Γραπτές Εργασίες (προαιρετική).

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών

 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

 • ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Ι. Ιχθυολογία . 2012. Εκδόσεις Παν. Ιωαννίνων
 • ΣΤΕΡΓΙΟΥ K.Ι., Π.Κ.KΑΡΑΧΛΕ, Α.Χ. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ & Η. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ. 2011. Κραυγή ιχθύος. Ψάρια ελληνικών θαλασσών – Βιολογία, αλιεία, διαχείριση. 358 σελ. Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

 • ΣΤΕΡΓΙΟΥ K. I., Α. ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ. 2005. Τα ψάρια στο διαδίκτυο - Oδηγός για την εκμάθηση και τη διδασκαλία της ιχθυολογίας με τη χρήση του συστήματος πληροφοριών FishBase. 1η έκδοση, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, 47 σελ. (διαθέσιμο στο διαδίκτυο www.fishbase.org.ph). Μετάφραση του ‘Fish on Line’ των D. Pauly, R. Froese & M.L. Palomares.
 • PAULY D., R. FROESE & M.L. PALOMARES & Κ.Ι. STERGIOU. 2009. Fish On Line: A guide to learning and teaching ichthyology using the FishBase Information System (version 2). FishBase Publications. September 2009, 58 pp. Available online at www.fishbase.org.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Fisheries Research
 • Journal of Applied Ichthyology
 • Environmental Biology of Fishes